VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Kèm văn bản
1 số 145/UBND 16/8/2021 Kỹ niệm 76 năm ngày Cách Mạng và Quốc khánh 2/9 Xem
2 Kế hoạch số 02/KH-UBND Ngày 04/01/2021 Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 Xem
3 Kế hoạch số 03/KH-UBND Ngày 03/01/2021 Duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩnTCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận năm 2021 Xem
4 số 307/BC-UBND 24/6/2020 Đánh giá tình hình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 tại Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn quận Xem
5 số 879/UBND 14/5/2020 triển khai thực hiện việc chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 lên HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Xem
6 số 878/UBND 14/5/2020 triển khai thực hiện, niêm yết công khai thủ tục hành chính Xem
7 số 70/BC-VP 09/6/2020 Tóm tắt tình hình hoạt động của Trang thông tin điện tử, Hệ thống một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành Xem
8 số 298/BC-UBND 23/6/2020 Về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020 Xem
9 số 1119/UBND 22/6/2020 triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1714/UBNDNC ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Xem
10 số 1105/UBND 18/6/2020 triển khai thực hiện Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND thành phố Xem
11 số 1077/UBND 16/7/2020 phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa bão năm 2020 Xem
12 số 1063/UBND 12/6/2020 triển khai thực hiện Công văn số 1568/UBND-KSTT ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Xem
13 số 1062/UBND 12/6/2020 triển khai thực hiện, niêm yết công khai thủ tục hành chính Xem
14 số 1061/UBND 12/6/2020 triển khai thực hiện Công văn số 1437/STP-HCTP&BTTP ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Sở Tư pháp Xem
15 số 226/BC-UBND 25/52020 Số liệu về phát triển Chính phủ điện tử từ ngày 01/01/2020 đến 15/5/2020 Xem
16 số 934/UBND 22/5/2020 thông báo Cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” lần thứ XV năm 2020 Xem
17 số 898/UBND 18/5/2020 tăng cường rà soát, vận động và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn quận Xem
18 số 891/UBND 18/5/2020 triển khai thực hiện, niêm yết công khai thủ tục hành chính Xem
19 số 88//KH-UBND 13/5/2020 Về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cái Răng đợt 2 năm 2020 Xem
20 số 56/BC-VP 05/5/2020 Tóm tắt tình hình hoạt động của Trang thông tin điện tử, Hệ thống một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành Xem
21 số 795/UBND 29/4/2020 triển khai thực hiện Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND thành phố Xem
22 số 82/KH-UBND 27/4/2020 Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2020 - 2022”trên địa bàn quận Cái Răng Xem
23 số 740/UBND 23/4/2020 tuyên truyền, triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT- BTP ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Xem
24 số 156/BC-UBND 22/5/20120 Về kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (từ ngày 01/01/2019 đến 31/3/2020) Xem
25 số 689/UBND 17/4/2020 triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch số 127-KH/QU ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Quận ủy Cái Răng Xem
26 số 72/KH-UBND 10/4/2020 Kết luận số 06-KL/BCHTW của Ban tổ chức Trung ương Xem
27 số 71/KH-UBND 10/4/2020 Triển khai quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW của Trung ương và Chỉ thị số 31-CT/TU của Thành ủy Xem
28 số 1401/QĐ-UBND 08/4/2020 Thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 1 Xem
29 số 625/UBND 08/4/2020 tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành Xem
30 số 621/UBND 08/4/2020 triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1006/UBND-KSTTHC ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Xem
31 số 591/UBND 06/4/2020 thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc Xem
32 số 400/UBND 13/3/2020 báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo thời gian quy định trong năm 2020 Xem
33 số 364/UBND 10/3/2020 Rà soát các thiết bị công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị Xem
34 số 21/BC-VP 10/3/2020 Tóm tắt tình hình hoạt động của Trang thông tin điện tử, Hệ thống một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành Xem
35 số 51/KH-UBND 04/3/2020 về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cái Răng đợt I năm 2020 Xem
36 số 313/UBND 02/3/2020 triển khai thực hiện Kế hoạch số 29/KH- UBND ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Xem
37 số: 47 /KH-UBND 24/02/2020 Thực hiện Chủ đề năm 2020 “Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ quận; thi đua thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 - 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp” Xem
38 số 02/KH-VPUB 17/02/2020 Cải cách hành chính của Văn phòng HĐND và UBND quận năm 2020 Xem
39 số 827/QĐ-UBND 14/02/2020 Về việc thành lập Ban kiểm tra, sát hạch tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cái Răng đợt 3 năm 2019 Xem
40 số 191/UBND 11/02/2020 triển khai thực hiện, niêm yết công khai thủ tục hành chính Xem
41 số 14/BC-VPUB 11/02/2020 Tóm tắt tình hình hoạt động của Trang thông tin điện tử, phần mềm Một cửa điện tư, phần mềm quản lý văn bản và điều hành Xem
42 số 601/QĐ-UBND 06/02/2020 Về việc thành lập Ban kiểm tra phiếu dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cái Răng đợt 3 năm 2019 Xem
43 số 567/QĐ-UBND 06/02/2020 Về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cái Răng đợt 3 năm 2019 Xem
44 số 30/KH-UBND 06/02/2020 Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 Xem
45 số 129/UBND 31/01/2020 bổ sung số liệu, nội dung dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45- NQ/TW của Bộ Chính trị Xem
46 số 117/UBND 31/01/2020 thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra Xem
47 số 24/KH-UBND 22/01/2020 Thực hiện công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 Xem
48 số 21/KH-UBND 21/01/2020 Chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan trên địa bàn quận Cái Răng Xem
49 số 989/UBND 01/6/2020 triển khai thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị Xem
50 số 07/UBND 06/01/2020 triển khai thực hiện Quyết định số 3291/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Xem