Tin mặc định
    
                                                                                                                                                                                                                                                       
Thông báo 
Thông báo 08/TB-UBBC ngày 19/02/2021 V/v Địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND quận Bình Thủy, nhiệm kỳ 2021-2026
Thông báo 08/TB-UBBC ngày 19/02/2021 V/v Địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND quận Bình Thủy, nhiệm kỳ 2021-2026
về việc thành lập các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận, nhiệm kỳ 2021-2026
Liên kết