Tin mặc định
b
b
    
                                                                                                                                                                                                                                                       
Thông báo 
Về việc thu hồi và hủy Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy.
Chương trình 1599/CTr-UBND ngày 11/5/2020 V/v Công tác tháng 5 năm 2020 của UBND quận Bình Thủy
Thông báo 2019/TB-UBND ngày 05/5/2020 V/v Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND quận Bình Thủy
Liên kết