Liên hệ
(14/05/2012)
Ủy ban nhân dân Quận Bình Thủy - Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Quận Bình Thủy - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0292) 3825829
Email: binhthuy@cantho.gov.vn


                                                                                                                                                                                                                                                       
Thông báo
THÔNG BÁO Về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo 2650, 2651, 2652 ngày 05/11/2020 Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm đ/v Trần Trọng Hiếu, Hứa Quốc Toàn, Phạm Duy Đức
Liên kết sở, ngành