Liên hệ
(14/05/2012)
Ủy ban nhân dân Quận Bình Thủy - Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Quận Bình Thủy - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0292) 3825829
Email: binhthuy@cantho.gov.vn


                                                                                                                                                                                                                                                       
Thông báo
Thông báo 08/TB-UBBC ngày 19/02/2021 V/v Địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND quận Bình Thủy, nhiệm kỳ 2021-2026
Thông báo 08/TB-UBBC ngày 19/02/2021 V/v Địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND quận Bình Thủy, nhiệm kỳ 2021-2026
về việc thành lập các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận, nhiệm kỳ 2021-2026
Liên kết sở, ngành