Liên hệ
(14/05/2012)
Ủy ban nhân dân Quận Bình Thủy - Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Quận Bình Thủy - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0292) 3825829
Email: binhthuy@cantho.gov.vn


                                                                                                                                                                                                                                                       
Thông báo
Về việc tổ chức kỳ họp thứ 14 HĐND quận Bình Thủy
Kế Hoạch 1840 /KH-UBND ngày 19/6/2020 V/v Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ
Chương trình 1600/CTr-UBND ngày 12/6/2020 V/v Công tác tháng 6 năm 2020 của UBND quận Bình Thủy
Liên kết sở, ngành