Liên kết sở, ngành

Góp ý hiến pháp

 
Họ tên: (*)  
Email: (*)
Nội dung: (*)
Tập tin đính kèm   
Mã xác nhận:(*)

(Hãy điền 5 mã ký tự xác nhận thật chính xác)
Thông báo
Thông báo 08/TB-UBBC ngày 19/02/2021 V/v Địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND quận Bình Thủy, nhiệm kỳ 2021-2026
Thông báo 08/TB-UBBC ngày 19/02/2021 V/v Địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND quận Bình Thủy, nhiệm kỳ 2021-2026
về việc thành lập các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận, nhiệm kỳ 2021-2026