Welcome to Web Content Management


Display content, links, and other components from your site.

                                                                                                                                                                                                                                                       
Thông báo 
về việc thành lập các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận, nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND quận, nhiệm kỳ 2021-2026
Về việc phát động Phong trào thi đua đợt 1 năm 2021
Liên kết