Welcome to Web Content Management


Display content, links, and other components from your site.

                                                                                                                                                                                                                                                       
Thông báo 
Thông báo 558/TB-UBND ngày 31/12/2019 Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm đ/v Đặng Thị Ngân Hà
V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường
V/v công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND quận, phường
Liên kết