Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN NHÀ Ở - TTBĐS VB PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM SĐ SITE

Thủ tục và văn bản
SỐ/KÝ HIỆU TRÍCH YẾU TẢI VỀ
13/2003/QH11 LUẬT ĐẤT ĐAI (26/03/2012)
06/2011/TT-BXD về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng (26/03/2012)
27/SXD-KTXD ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ CẦN THƠ (26/03/2012)
33/2012/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG (26/03/2012)
07/2011/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố (26/03/2012)
23/2012/TT-BTC hướng dẫn quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch. (26/03/2012)
07 /BC-SXD Về việc thực hiện chủ đề “Trật tự, kỷ cương đô thị” trên địa bànthành phố đến cuối năm 2011 (26/03/2012)
Thông tư 13/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành mẫu hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị. (26/03/2012)
24/2010/TT-BXD Hướng dẫn việc tổ chức triển khai đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh (26/03/2012)
12/2011/TT-BXD về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản (26/03/2012)
14/2011/TT-BXD Quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ Quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư (26/03/2012)
21/2010/TT-BXD Hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố (26/03/2012)
986/QĐ-BXD Về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện (26/03/2012)
22 /2010/TT-BXD Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình (26/03/2012)
20/2011/QĐ-UBND V/v ban hành Quyết định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ (26/03/2012)
1730/BXD-KTXD Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP. (26/03/2012)
02/SXD-KTXD Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ (26/03/2012)
Công văn số 2437/BXD-KHCN ngày 06/11/2009 của Bộ Xây dựng về việc giao nhiệm vụ các Sở Xây dựng tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng. (26/03/2012)
73/2011/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (26/03/2012)
13 /2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt (26/03/2012)
Thông tư liên tịch số 50/2010/TTLT-BTC-BXD ngày 14/04/2010 của Bộ Tài Chính - Bộ Xây dựng hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tiền phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở. (24/12/2011)
04 /2011/TT-BXD Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề thuộc lĩnh vực xây dựng (20/12/2011)
11/2011/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (20/12/2011)
23/2009/NĐ-CP VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG; KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN; KHAI THÁC, SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG; QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT; QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ CÔNG SỞ (20/12/2011)
1
ĐỐI TÁC - NHÀ TÀI TRỢ
Liên kết