Giới Thiệu
Tin tức sự kiện
Chỉ đạo điều hành
Quy hoạch kế hoạch
Chương trình dự án
Thông tin KH-ĐT
Thống kê - Báo cáo
Thông tin liên hệ của lãnh đạo đơn vị

             Ban Giám đốc:

                   (1). Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Hồng

                                   Điện thoại cố định: 0292.3833.712

                                   Điện thoại di động: 0983.414.757

                                   Email: vanhong@cantho.gov.vn

                   (5). Phó Giám đốc:

                                 - Bà Bùi Ngọc Vỵ

                                   Điện thoại cố định: 0292.3834.076

                                   Điện thoại di động: 0913.823.508

                                   Email: ngocvy@cantho.gov.vn

                                 - Bà Lê Dương Cẩm Thúy

                                   Điện thoại cố định: 0292.3732.241

                                   Điện thoại di động: 0947.222.299

                                   Email: camthuy@cantho.gov.vn

                                 - Ông Trương Quốc Trạng

                                   Điện thoại cố định: 0292.3830.109

                                   Điện thoại di động: 0917.494.949

                                    Email: truongquoctrang@cantho.gov.vn

                                 - Ông Lê Mạnh Tùng

                                   Điện thoại cố định: 0292.3734.288

                                   Điện thoại di động: 0913.942.921

                                   Email: lmtung@cantho.gov.vn

             Điện thoại liên hệ các bộ phận/ phòng nghiệp vụ:

                     (1). Văn phòng:  0292.3830.235

                     (2). Thanh tra  :  0292.3731.280 

                     (3). Tổng hợp Quy hoạch:  0292.3834.124 - 0292.3832.634

                     (4). Đăng ký kinh doanh: 0292.3831.627

                     (5). Đấu thầu,Thẩm định và Giám sát đầu tư: 0292.3731.633                     

                     (6). Kinh tế đối ngoại: 0292.3830.630

                     (7). Kinh tế ngành: 0292.3833.631

                     (8). Khoa giáo Văn xã: 0292.3834.246 

                     (9). Trung tâm Hỗ trợ DNNVV thành phố Cần Thơ: 0292.3769.555

     

                                                                                                                                                                                                                                                       
Thủ tục - Biểu mẫu
Thông báo 186/TB-SKHĐT ngày 22/01/2018 mời gọi đầu tư Dự án Khu tái định cư (Khu D) Khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung Cần Thơ - Lần 2
Thông báo 3200/TB-SKHĐT ngày 23/11/2017 về việc Mời gọi đầu tư dự án Khu tái định cư (khu D) Khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung Cần Thơ
THÔNG BÁO Về việc triển khai tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ
Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 06/3/2017 Về việc tăng cường công tác quản lý về đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017-2020
Công văn 1373/BKHĐT-ĐKKD ngày 27/02/2017 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 215/2016/TT-BTC
Công văn 1509/SKHĐT-TĐ ngày 06/6/2016 V/v hướng dẫn nghiệp vụ về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng
Liên kết sở ngành