Giới Thiệu
Tin tức sự kiện
Chỉ đạo điều hành
Quy hoạch kế hoạch
Chương trình dự án
Thông tin KH-ĐT
Thống kê - Báo cáo
Thông tin liên hệ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

       

Giám đốc:

Ông Lê Thanh Tâm

- Điện thoại di động: 0949.89.77.77

- Email: lttam@cantho.gov.vn

 

Phó Giám đốc:

Ông Trương Quốc Trạng

- Điện thoại cố định: 02923.732.241

- Điện thoại di động: 0917.49.49.49

- Email: truongquoctrang@cantho.gov.vn

 

Ông Nguyễn Thanh Hải

- Điện thoại cố định: 02923.834.076

- Điện thoại di động: 0939.676.329

- Email: thanhhai@cantho.gov.vn

 

Ông Võ Nhựt Quang

- Điện thoại cố định: 0292.3833.712

- Điện thoại di động: 0919.189.634

- Email: vonhutquang@cantho.gov.vn

Điện thoại liên hệ các bộ phận/ phòng nghiệp vụ:

(1). Văn phòng:  02923.830.235

Chánh Văn Phòng: Huỳnh Hoa Hồng - SĐT: 0989.101.536

(2). Thanh tra:  02923.731.280 

Chánh Thanh tra: Huỳnh Văn Nuôl - SĐT: 0939.089.899

(3). Tổng hợp Quy hoạch: 02923.832.634

Trưởng phòng: Nghiêm Thị Thanh Trúc - SĐT: 0938.832.816

(4). Đăng ký kinh doanh: 02923.831.627

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Phúc - SĐT: 0919.458.432

(5). Đấu thầu,Thẩm định và Giám sát đầu tư: 02923.731.633

Trưởng phòng: Lê Văn Hải - SĐT: 0919.619.658

(6). Kinh tế: 02923.833.631

Trưởng phòng: Lương Thanh Tuấn - SĐT: 0908.101.191

(7). Trung tâm Hỗ trợ DNNVV thành phố Cần Thơ: 02923.769.555

Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Thanh Liêm - SĐT: 0947.224.555

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       
Thủ tục - Biểu mẫu
Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 03/7/2024 của UBND thành phố Cần Thơ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 của UBND thành phố Cần Thơ Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 20/3/2024 của UBND thành phố Cần Thơ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của UBND thành phố Cần Thơ Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 của UBND thành phố Cần Thơ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 của UBND thành phố Cần Thơ Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện
Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của UBND thành phố Cần Thơ Về việc Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính toàn trình hoặc một phần và Danh mục thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu triển khai ngay việc tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc một phần trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Liên kết sở ngành