Giới Thiệu
Tin tức sự kiện
Chỉ đạo điều hành
Quy hoạch kế hoạch
Chương trình dự án
Thông tin KH-ĐT
Thống kê - Báo cáo
Thông tin liên hệ của lãnh đạo đơn vị

 

   Giám đốc:

  - Ông Lê Thanh Tâm

                  Điện thoại di động: 0949.89.77.77

                  Email: lttam@cantho.gov.vn


Phó Giám đốc:

Ông Trương Quốc Trạng

Điện thoại cố định: 02923.732.241

Điện thoại di động: 0917.49.49.49

Email: truongquoctrang@cantho.gov.vn

- Ông Nguyễn Thanh Hải

Điện thoại cố định: 02923.834.076

Điện thoại di động: 0939.676.329

Email: thanhhai@cantho.gov.vn

- Ông Trần Phú Lộc Thành

Điện thoại di động: 0947.979.939

Điện thoại cố định: 0292.3833.712

Email: tplthanh@cantho.gov.vn

Điện thoại liên hệ các bộ phận/ phòng nghiệp vụ:

(1). Văn phòng:  02923.830.235

Chánh Văn Phòng: Lê Văn Bé Tám - SĐT: 0939.252.252

(2). Thanh tra  :  02923.731.280 

Chánh Thanh tra: Huỳnh Văn Nuôl - SĐT: 0939.089.899

(3). Tổng hợp Quy hoạch:  02923.834.124 - 02923.832.634

Trưởng phòng: Võ Nhựt Quang - SĐT: 0919.189.634

(4). Đăng ký kinh doanh: 02923.831.627

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Phúc - SĐT: 0919.458.432

(5). Đấu thầu,Thẩm định và Giám sát đầu tư: 02923.731.633

Trưởng phòng: Lê Văn Hải - SĐT: 0919.619.658

(6). Kinh tế: 02923.833.631

Trưởng phòng: Lương Thanh Tuấn - SĐT: 0908.101.191

(7). Trung tâm Hỗ trợ DNNVV thành phố Cần Thơ: 02923.769.555

Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Thanh Liêm - SĐT: 0947.224.555

 

     

                                                                                                                                                                                                                                                       
Thủ tục - Biểu mẫu
Quyết định số 4247/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND thành phố Càn Thơ Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử năm 2023
Quyết định số 4332/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND thành phố Càn Thơ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Quyết định số 1794/QĐ-BKHĐT ngày 03/11/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số 3509/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND thành phố Cần Thơ Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số 3381/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND thành phố Cần Thơ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số 3252/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND thành phố Cần Thơ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của UBND thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Thanh tra thành phố, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố (lĩnh vực Tiếp Công dân)
Liên kết sở ngành