Giới Thiệu
Tin tức sự kiện
Chỉ đạo điều hành
Quy hoạch kế hoạch
Chương trình dự án
Thông tin KH-ĐT
Thống kê - Báo cáo
Giới thiệu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ
Tên cơ quan :SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ Địa chỉ : 17 Trần Bình Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ Điện thoại : 02923.830235 Fax : 02923. 830570 Hộp thư điện tử: sokhdt@cantho.gov.vn

           Giới thiệu tổng quan:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư được thành lập theo Quyết định số 05/2004/QĐ-UB ngày 02 tháng 01 năm 2004 và được thay thế bằng Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2010 của UBND thành phố Cần Thơ.

 2. Chức năng, nhiệm vụ: Căn cứ Quyết định số 15/2016/QĐ-UB ngày 24 tháng 5 năm 2016 của UBND thành phố Cần Thơ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý  nhà nước về quy  hoạch, kế  hoạch và đầu tư,  gồm: tổng hợp về  quy hoạch, kế  hoạch phát  triển kinh  tế  - xã hội; tổ  chức thực  hiện và  đề xuất về  cơ chế,  chính  sách  quản    kinh  tế  - xã hội trên  địa  bàn  thành  phố; đầu    trong nước,  đầu  tư nước  ngoài    địa phương;  quản    nguồn hỗ trợ phát  triển  chính thức  (ODA),  nguồn  vốn  vay  ưu  đãi  của  các  nhà  tài  trợ,  nguồn  viện  trợ  phi Chính  phủ  nước  ngoài;  đấu  thầu;  đăng    doanh  nghiệp  trong  phạm  vi  địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về  doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; tổ  chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

   Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp  nhân, có  con dấu và tài  khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành  phố;  đồng  thời  chịu  sự  chỉ  đạo,  hướng  dẫn,  thanh  tra,  kiểm  tra  về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có Ban Giám đốc; 02 bộ phận trực thuộc: Văn phòng, Thanh tra; 06 Phòng nghiệp vụ: Đăng ký kinh doanh, Kinh tế ngành, Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Tổng hợp - Quy hoạch, Khoa giáo - Văn Xã, Kinh tế đối ngoại và 01 đơn vị trực thuộc: Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. thành phố Cần Thơ.   

                3. Ban Giám đốc:

                Giám đốc:
                - Ông Lê Thanh Tâm

                Điện thoại di động: 0949.89.77.77

                Email: lttam@cantho.gov.vn

                Phó Giám đốc:

                 - Ông Trương Quốc Trạng

                 Điện thoại cố định: 02923.830.109

                 Điện thoại di động: 0917 .494949

                 Email: truongquoctrang@cantho.gov.vn                                    

                 - Ông Nguyễn Thanh Hải

                  Điện thoại cố định: 0292.3834.076

                  Điện thoại di động: 0939.676.329

                  Email: thanhhai@cantho.gov.vn

                 4. Điện thoại liên hệ các bộ phận/ phòng nghiệp vụ:    

(1). Văn phòng:  0292.3830.235

(2). Thanh tra  :  0292.3731.280 

(3). Tổng hợp Quy hoạch:  0292.3834.124 - 0292.3832.634

(4). Đăng ký kinh doanh: 0292.3831.627

(5). Đấu thầu,Thẩm định và Giám sát đầu tư: 0292.3731.633

(6). Kinh tế: 0292.3833.631

            (7). Trung tâm Hỗ trợ DNNVV thành phố Cần Thơ: 0292.3769.555                                                                                                                                                                                                                                                       
Thủ tục - Biểu mẫu
Công văn số 8918/BKHĐT-ĐTNN ngày 31/12/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn thạm thời về mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
THÔNG BÁO số 398/TB-SKHĐT ngày 19/02/2021 THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM Đầu tư cơ sở giáo dục Trường phổ thông (trường có nhiều cấp học: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông) tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy và phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
THÔNG BÁO số 163/TB-SKHĐT ngày 19/01/2021 Về việc Công bố thông tin dự án xử lý chôn lấp chất thải tro bay của Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) Cần Thơ tại Khu xử lý chất thải rắn huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ
THÔNG BÁO số 3048/TB-SKHĐT ngày 10/12/2020 CÔNG BỐ THÔNG TIN Dự án xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường tại Khu xử lý chất thải rắn huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ
THÔNG BÁO 3331/TB-SKHĐT ngày 19/12/2019 V/v chấm dứt hoạt động đầu tư Dự án Nghiên cứu, thực nghiệm và sản xuất các thiết bị phục vụ nông nghiệp
THÔNG BÁO 3061/TB-SKHĐT ngày 14/11/2019 V/v chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Khách sạn ÊMM Cần Thơ Hotel, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
THÔNG BÁO 1648/TB-SKHĐT ngày 20/6/2019 Mời gọi đầu tư và Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia khi thực hiện phương án chuyển đổi Nông trường Sông Hậu thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên.
Liên kết sở ngành