Giới Thiệu
Tin tức sự kiện
Chỉ đạo điều hành
Quy hoạch kế hoạch
Chương trình dự án
Thông tin KH-ĐT
Thống kê - Báo cáo
Giới thiệu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ
Tên cơ quan :SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ Địa chỉ : 17 Trần Bình Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ Điện thoại : 07103.830235 Fax : 07103. 830570 Hộp thư điện tử: sokhdt@cantho.gov.vn

           Giới thiệu tổng quan:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư được thành lập theo Quyết định số 05/2004/QĐ-UB ngày 02 tháng 01 năm 2004 và được thay thế bằng Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2010 của UBND thành phố Cần Thơ.

 2. Chức năng, nhiệm vụ: Căn cứ Quyết định số 15/2016/QĐ-UB ngày 24 tháng 5 năm 2016 của UBND thành phố Cần Thơ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý  nhà nước về quy  hoạch, kế  hoạch và đầu tư,  gồm: tổng hợp về  quy hoạch, kế  hoạch phát  triển kinh  tế  - xã hội; tổ  chức thực  hiện và  đề xuất về  cơ chế,  chính  sách  quản    kinh  tế  - xã hội trên  địa  bàn  thành  phố; đầu    trong nước,  đầu  tư nước  ngoài    địa phương;  quản    nguồn hỗ trợ phát  triển  chính thức  (ODA),  nguồn  vốn  vay  ưu  đãi  của  các  nhà  tài  trợ,  nguồn  viện  trợ  phi Chính  phủ  nước  ngoài;  đấu  thầu;  đăng    doanh  nghiệp  trong  phạm  vi  địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về  doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; tổ  chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

   Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp  nhân, có  con dấu và tài  khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành  phố;  đồng  thời  chịu  sự  chỉ  đạo,  hướng  dẫn,  thanh  tra,  kiểm  tra  về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có Ban Giám đốc; 02 bộ phận trực thuộc: Văn phòng, Thanh tra; 06 Phòng nghiệp vụ: Đăng ký kinh doanh, Kinh tế ngành, Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Tổng hợp - Quy hoạch, Khoa giáo - Văn Xã, Kinh tế đối ngoại và 01 đơn vị trực thuộc: Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. thành phố Cần Thơ.   

                3. Ban Giám đốc:

                (1). Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Hồng

                                            Điện thoại cố định: 071.03.833.712

                                            Điện thoại di động: 0983.414.757

                                            Email: vanhong@cantho.gov.vn

                (5). Phó Giám đốc:

                                        - Bà Bùi Ngọc Vỵ

                                            Điện thoại cố định: 071.03.834.076

                                            Điện thoại di động: 0913.823.508

                                            Email: ngocvy@cantho.gov.vn

                                       - Bà Lê Dương Cẩm Thúy

                                           Điện thoại cố định: 071.03.732.241

                                           Điện thoại di động: 0947.222.279

                                           Email: camthuy@cantho.gov.vn

                                      - Ông Trương Quốc Trạng

                                           Điện thoại cố định: 071.03.830.109

                                           Điện thoại di động: 0917 .494949

                                           Email: truongquoctrang@cantho.gov.vn

                                     - Ông Nguyễn Thanh Hải

                                          Điện thoại cố định: 071.03.734.850

                                          Điện thoại di động: 0939.676.329

                                          Email: thanhhai@cantho.gov.vn

                                     - Ông Lê Mạnh Tùng

                                         Điện thoại cố định: 071.03.734.288

                                         Điện thoại di động: 0913.942.921

                                         Email: lmtung@cantho.gov.vn

                4. Điện thoại liên hệ các bộ phận/ phòng nghiệp vụ:

1.      1. Văn phòng: 07103.830.235


2. Thanh tra: 07103.731.280


3. Đăng ký kinh doanh: 07103.831.627


4. Kinh tế ngành: 07103.833.631


5. Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư: 07103.731.633


6. Tổng hợp – Quy hoạch: 07103.832.634


7. Khoa giáo – Văn xã: 07103.734.246


8. Kinh tế đối ngoại: 07103.830.630


9. Trung tâm hỗ trợ doan nghiệp nhỏ và vừa: 07103.769.555                                                                                                                                                                                                                                                       
Thủ tục - Biểu mẫu
Thông báo 3200/TB-SKHĐT ngày 23/11/2017 về việc Mời gọi đầu tư dự án Khu tái định cư (khu D) Khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung Cần Thơ
THÔNG BÁO Về việc triển khai tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ
Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 06/3/2017 Về việc tăng cường công tác quản lý về đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017-2020
Công văn 1373/BKHĐT-ĐKKD ngày 27/02/2017 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 215/2016/TT-BTC
Công văn 1509/SKHĐT-TĐ ngày 06/6/2016 V/v hướng dẫn nghiệp vụ về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng
THÔNG BÁO Lịch làm việc Ban Giám đốc tiếp xúc với doanh nghiệp và nhà đầu tư
Liên kết sở ngành