Giới Thiệu
Tin tức sự kiện
Chỉ đạo điều hành
Quy hoạch kế hoạch
Chương trình dự án
Thông tin KH-ĐT
Thống kê - Báo cáo
Giới thiệu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ
Tên cơ quan :SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ Địa chỉ : 17 Trần Bình Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ Điện thoại : 02923.830235 Hộp thư điện tử: sokhdt@cantho.gov.vn

           I. Giới thiệu tổng quan:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư được thành lập theo Quyết định số 05/2004/QĐ-UB ngày 02 tháng 01 năm 2004 và được thay thế bằng Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2010 của UBND thành phố Cần Thơ.

 2. Chức năng, nhiệm vụ: Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2022 của UBND thành phố Cần Thơ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

II. Về vị trí và chức năng, cơ cấu tổ chức:

1.Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển, gồm: quy hoạch; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công; cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực kinh tế, thu hút nguồn lực đầu tư, cơ cấu lại kinh tế, triển khai mô hình kinh tế mới, phương thức kinh doanh mới, thực hiện điều phối phát triển vùng, liên vùng; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài; đấu thầu; đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân, hộ gia đình và tổ chức kinh tế khác; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Về cơ cấu tổ chức, Sở Kế hoạch và Đầu tư gồm : Ban Giám đốc, Phòng Tổng hợp - Quy hoạch; Phòng Đăng ký kinh doanh; Phòng Kinh tế; Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư; Văn phòng; Thanh traTrung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

                3. Ban Giám đốc:

                

Giám đốc:

Ông Lê Thanh Tâm

- Điện thoại di động: 0949.89.77.77

- Email: lttam@cantho.gov.vn

 

Phó Giám đốc:

Ông Trương Quốc Trạng

- Điện thoại cố định: 02923.732.241

- Điện thoại di động: 0917.49.49.49

- Email: truongquoctrang@cantho.gov.vn

 

Ông Nguyễn Thanh Hải

- Điện thoại cố định: 02923.834.076

- Điện thoại di động: 0939.676.329

- Email: thanhhai@cantho.gov.vn

 

Ông Võ Nhựt Quang

- Điện thoại cố định: 0292.3833.712

- Điện thoại di động: 0919.189.634

- Email: vonhutquang@cantho.gov.vn

4. Điện thoại liên hệ các bộ phận/ phòng nghiệp vụ:

(1). Văn phòng:  02923.830.235

Chánh Văn Phòng: Huỳnh Hoa Hồng - SĐT: 0989.101.536

(2). Thanh tra:  02923.731.280 

Chánh Thanh tra: Huỳnh Văn Nuôl - SĐT: 0939.089.899

(3). Tổng hợp Quy hoạch: 02923.832.634

Trưởng phòng: Nghiêm Thị Thanh Trúc - SĐT: 0938.832.816

(4). Đăng ký kinh doanh: 02923.831.627

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Phúc - SĐT: 0919.458.432

(5). Đấu thầu,Thẩm định và Giám sát đầu tư: 02923.731.633

Trưởng phòng: Lê Văn Hải - SĐT: 0919.619.658

(6). Kinh tế: 02923.833.631

Trưởng phòng: Lương Thanh Tuấn - SĐT: 0908.101.191

(7). Trung tâm Hỗ trợ DNNVV thành phố Cần Thơ: 02923.769.555

Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Thanh Liêm - SĐT: 0947.224.555

                                                                                                                                                                                                                                                        
Thủ tục - Biểu mẫu
Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của UBND thành phố Cần Thơ Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 của UBND thành phố Cần Thơ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 của UBND thành phố Cần Thơ Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện
Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của UBND thành phố Cần Thơ Về việc Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính toàn trình hoặc một phần và Danh mục thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu triển khai ngay việc tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc một phần trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của UBND thành phố Cần Thơ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ
Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của UBND thành phố Cần Thơ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Quyết định số 1395/QĐ-BKHĐT ngày 10/8/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Liên kết sở ngành