Giới Thiệu
Tin tức sự kiện
Chỉ đạo điều hành
Quy hoạch kế hoạch
Chương trình dự án
Thông tin KH-ĐT
Thống kê - Báo cáo
Giới thiệu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ
Tên cơ quan :SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ Địa chỉ : 17 Trần Bình Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ Điện thoại : 02923.830235 Hộp thư điện tử: sokhdt@cantho.gov.vn

           I. Giới thiệu tổng quan:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư được thành lập theo Quyết định số 05/2004/QĐ-UB ngày 02 tháng 01 năm 2004 và được thay thế bằng Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2010 của UBND thành phố Cần Thơ.

 2. Chức năng, nhiệm vụ: Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2022 của UBND thành phố Cần Thơ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

II. Về vị trí và chức năng, cơ cấu tổ chức:

1.Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển, gồm: quy hoạch; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công; cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực kinh tế, thu hút nguồn lực đầu tư, cơ cấu lại kinh tế, triển khai mô hình kinh tế mới, phương thức kinh doanh mới, thực hiện điều phối phát triển vùng, liên vùng; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài; đấu thầu; đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân, hộ gia đình và tổ chức kinh tế khác; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Về cơ cấu tổ chức, Sở Kế hoạch và Đầu tư gồm : Ban Giám đốc, Phòng Tổng hợp - Quy hoạch; Phòng Đăng ký kinh doanh; Phòng Kinh tế; Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư; Văn phòng; Thanh traTrung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

                3. Ban Giám đốc:

                Giám đốc:
                - Ông Lê Thanh Tâm

                Điện thoại di động: 0949.89.77.77

                Email: lttam@cantho.gov.vn

                Phó Giám đốc:

                 - Ông Trương Quốc Trạng

                 Điện thoại cố định: 02923.830.109

                 Điện thoại di động: 0917 .494949

                 Email: truongquoctrang@cantho.gov.vn                                    

                 - Ông Nguyễn Thanh Hải

                  Điện thoại cố định: 0292.3834.076

                  Điện thoại di động: 0939.676.329

                  Email: thanhhai@cantho.gov.vn

                - Ông Trần Phú Lộc Thành

                  Điện thoại di động: 0947.979.939

                  Điện thoại cố định: 0292.3833.712

                  Email: tplthanh@cantho.gov.vn

                 4. Điện thoại liên hệ các bộ phận/ phòng nghiệp vụ:    

(1). Văn phòng:  0292.3830.235

(2). Thanh tra  :  0292.3731.280 

(3). Tổng hợp Quy hoạch:  0292.3834.124 - 0292.3832.634

(4). Đăng ký kinh doanh: 0292.3831.627

(5). Đấu thầu,Thẩm định và Giám sát đầu tư: 0292.3731.633

(6). Kinh tế: 0292.3833.631

            (7). Trung tâm Hỗ trợ DNNVV thành phố Cần Thơ: 0292.3769.555                                                                                                                                                                                                                                                       
Thủ tục - Biểu mẫu
Quyết định số 4247/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND thành phố Càn Thơ Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử năm 2023
Quyết định số 4332/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND thành phố Càn Thơ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Quyết định số 1794/QĐ-BKHĐT ngày 03/11/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số 3509/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND thành phố Cần Thơ Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số 3381/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND thành phố Cần Thơ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số 3252/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND thành phố Cần Thơ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của UBND thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Thanh tra thành phố, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố (lĩnh vực Tiếp Công dân)
Liên kết sở ngành