Giới Thiệu
Tin tức sự kiện
Chỉ đạo điều hành
Quy hoạch kế hoạch
Chương trình dự án
Thông tin KH-ĐT
Thống kê - Báo cáo
Giới thiệu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ
Tên cơ quan :SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ Địa chỉ : 17 Trần Bình Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ Điện thoại : 02923.830235 Fax : 02923. 830570 Hộp thư điện tử: sokhdt@cantho.gov.vn

           Giới thiệu tổng quan:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư được thành lập theo Quyết định số 05/2004/QĐ-UB ngày 02 tháng 01 năm 2004 và được thay thế bằng Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2010 của UBND thành phố Cần Thơ.

 2. Chức năng, nhiệm vụ: Căn cứ Quyết định số 15/2016/QĐ-UB ngày 24 tháng 5 năm 2016 của UBND thành phố Cần Thơ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý  nhà nước về quy  hoạch, kế  hoạch và đầu tư,  gồm: tổng hợp về  quy hoạch, kế  hoạch phát  triển kinh  tế  - xã hội; tổ  chức thực  hiện và  đề xuất về  cơ chế,  chính  sách  quản    kinh  tế  - xã hội trên  địa  bàn  thành  phố; đầu    trong nước,  đầu  tư nước  ngoài    địa phương;  quản    nguồn hỗ trợ phát  triển  chính thức  (ODA),  nguồn  vốn  vay  ưu  đãi  của  các  nhà  tài  trợ,  nguồn  viện  trợ  phi Chính  phủ  nước  ngoài;  đấu  thầu;  đăng    doanh  nghiệp  trong  phạm  vi  địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về  doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; tổ  chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

   Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp  nhân, có  con dấu và tài  khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành  phố;  đồng  thời  chịu  sự  chỉ  đạo,  hướng  dẫn,  thanh  tra,  kiểm  tra  về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có Ban Giám đốc; 02 bộ phận trực thuộc: Văn phòng, Thanh tra; 06 Phòng nghiệp vụ: Đăng ký kinh doanh, Kinh tế ngành, Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Tổng hợp - Quy hoạch, Khoa giáo - Văn Xã, Kinh tế đối ngoại và 01 đơn vị trực thuộc: Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. thành phố Cần Thơ.   

                3. Ban Giám đốc:

                (1). Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Hồng

                                            Điện thoại cố định: 02923.833.712

                                            Điện thoại di động: 0983.414.757

                                            Email: vanhong@cantho.gov.vn

                (5). Phó Giám đốc:

                                          - Bà Lê Dương Cẩm Thúy

                                           Điện thoại cố định: 02923.732.241

                                           Điện thoại di động: 0947.222.279

                                           Email: camthuy@cantho.gov.vn

                                      - Ông Trương Quốc Trạng

                                           Điện thoại cố định: 02923.830.109

                                           Điện thoại di động: 0917 .494949

                                           Email: truongquoctrang@cantho.gov.vn                                    

                                     - Ông Lê Mạnh Tùng

                                         Điện thoại cố định: 02923.734.288

                                         Điện thoại di động: 0913.942.921

                                         Email: lmtung@cantho.gov.vn

                4. Điện thoại liên hệ các bộ phận/ phòng nghiệp vụ:

1.      1. Văn phòng: 02923.830.235


2. Thanh tra: 02923.731.280


3. Đăng ký kinh doanh: 02923.831.627


4. Kinh tế ngành: 02923.833.631


5. Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư: 02923.731.633


6. Tổng hợp – Quy hoạch: 02923.832.634


7. Khoa giáo – Văn xã: 02923.734.246


8. Kinh tế đối ngoại: 02923.830.630


9. Trung tâm hỗ trợ doan nghiệp nhỏ và vừa: 02923.769.555                                                                                                                                                                                                                                                       
Thủ tục - Biểu mẫu
THÔNG BÁO 950/TB-SKHĐT ngày 11/4/2019 Mời sơ tuyển mô hình kiến trúc và nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuê để thực hiện dự án Cảng khách Cần Thơ, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
THÔNG BÁO 949/TB-SKHĐT ngày 11/4/2019 Mời sơ tuyển mô hình kiến trúc và nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuê để thực hiện dự án Khu du lịch Sông Hậu, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
THÔNG BÁO 948/TB-SKHĐT ngày 11/4/2019 Mời sơ tuyển mô hình kiến trúc và nhà đầu tư tham gia đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án “Khu đô thị mới Lô số 1A và Khu tái định cư Lô số 7B” thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
THÔNG BÁO 322/TB-SKHĐT ngày 01/02/2019 Bổ sung danh mục đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn năm 2018-2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)
THÔNG BÁO 283/TB-SKHĐT ngày 28/01/2019 Về việc công bố danh mục dự án mời gọi đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Cần Thơ
THÔNG BÁO 3107/TB-SKHĐT ngày 28/11/2018 Bổ sung danh mục đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu tái định cư trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn năm 2018-2020 ban kèm theo Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 của UBND thành phố Cần Thơ.
THÔNG BÁO 2954/TB-SKHĐT ngày 13/11/2018 Về việc công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2018
Liên kết sở ngành