Giới Thiệu
Tin tức sự kiện
Chỉ đạo điều hành
Quy hoạch kế hoạch
Chương trình dự án
Thông tin KH-ĐT
Thống kê - Báo cáo
Đăng ký kinh doanh
Phát Triển Bền Vững
Thu hút Đầu tư

Đang cập nhật nội dung!
                                                                                                                                                                                                                                                       
Thủ tục - Biểu mẫu
Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND thành phố Cần Thơ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thông báo số 3652/TB-SKHĐT ngày 13/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ về việc chấm dứt hoạt động dự án Khu đô thị mới phường An Bình (Khu 2), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ do Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5-CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Đông Á đầu tư
Thông báo số 3651/TB-SKHĐT ngày 13/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ về việc chấm dứt hoạt động dự án Khu đô thị mới phường An Bình (Khu 1), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ do Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5-CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Đông Á đầu tư
Thông báo 3031/TB-SKHĐT ngày 19/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại
Công văn số 8918/BKHĐT-ĐTNN ngày 31/12/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn thạm thời về mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
THÔNG BÁO số 398/TB-SKHĐT ngày 19/02/2021 THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM Đầu tư cơ sở giáo dục Trường phổ thông (trường có nhiều cấp học: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông) tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy và phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
THÔNG BÁO số 163/TB-SKHĐT ngày 19/01/2021 Về việc Công bố thông tin dự án xử lý chôn lấp chất thải tro bay của Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) Cần Thơ tại Khu xử lý chất thải rắn huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ
Liên kết sở ngành