Giới Thiệu
Tin tức sự kiện
Chỉ đạo điều hành
Quy hoạch kế hoạch
Chương trình dự án
Thông tin KH-ĐT
Thống kê - Báo cáo
Phát Triển Bền Vững
Đăng ký kinh doanh
Thu hút Đầu tư
Xem tin
1 2 3 4
Tin nổi bật
Văn bản
Thông tin KT-XH
Thông tin doanh nghiệp
Thông tin đầu tư
Tin hoạt động tại đơn vị
Thủ tục - Biểu mẫu
THÔNG BÁO 322/TB-SKHĐT ngày 01/02/2019 Bổ sung danh mục đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn năm 2018-2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)
THÔNG BÁO 283/TB-SKHĐT ngày 28/01/2019 Về việc công bố danh mục dự án mời gọi đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Cần Thơ
THÔNG BÁO 3107/TB-SKHĐT ngày 28/11/2018 Bổ sung danh mục đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu tái định cư trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn năm 2018-2020 ban kèm theo Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 của UBND thành phố Cần Thơ.
THÔNG BÁO 2954/TB-SKHĐT ngày 13/11/2018 Về việc công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2018
QUYẾT ĐỊNH 2779/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 Về việc quy định một số nội dung về trình tự, th ủ tục trong tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ
THÔNG BÁO 2089/TB-SKHĐT ngày 13 tháng 8 năm 2018 Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuê để thực hiện đầu tư xây dựng Tháp du lịch tại cồn Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (quy mô khoảng 2,38ha).
THÔNG BÁO 1522/TB-SKHĐT ngày 12/6/2018 Mời gọi đầu tư xây dựng các Dự án Khu đô thị mới, Khu đô thị thông minh và Khu tái định cư trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn năm 2018 - 2020.
Liên kết