Giới Thiệu
Tin tức sự kiện
Chỉ đạo điều hành
Quy hoạch kế hoạch
Chương trình dự án
Thông tin KH-ĐT
Thống kê - Báo cáo
Phát Triển Bền Vững
Đăng ký kinh doanh
Thu hút Đầu tư
Xem tin
1 2 3 4
Tin nổi bật
Văn bản
Thông tin KT-XH
Thông tin doanh nghiệp
Thông tin đầu tư
Tin hoạt động tại đơn vị
Thủ tục - Biểu mẫu
Quyết định số 1330/QĐ-BKHĐT ngày 26/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số 1290/QĐ-BKHĐT ngày 12/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thủ tục hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ
Công văn số 624/SKHĐT-THQH ngày 07/3/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ V/v đăng kí nhu cầu kéo dài thời gian giải ngân, điều chỉnh kế hoạch vốn 2022 và kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025.
Quyết định số 15/QĐ-SKHĐT ngày 18/02/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Công văn số 447/SKHĐT-THQH ngày 18/02/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ V/v hồ sơ điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022
Công văn số 391/SKHĐT-THQH ngày 15/02/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ V/v triển khai thực hiện Kế hoạch 31/KH-UBND ngày 10/2/2022 của UBND thành phố về theo dõi, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
Liên kết