Giới Thiệu
Tin tức sự kiện
Chỉ đạo điều hành
Quy hoạch kế hoạch
Chương trình dự án
Thông tin KH-ĐT
Thống kê - Báo cáo
Đăng ký kinh doanh
Phát Triển Bền Vững
Xem tin
1 2 3 4
Tin nổi bật
Tin hoạt động tại đơn vị
Văn bản
Thông tin KT-XH
Thông tin doanh nghiệp
Thông tin đầu tư
Thủ tục - Biểu mẫu
CV 1464 V/v tổ chức triển khai và lập kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016
CV 1282/SKHĐT-XDCB V/v thực hiện thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư giai đoạn 2016-2020 theo quy định của Luật Đầu tư công
Quyết định 65/QĐ-HĐTĐ v/v ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư và thẩm định dự án đầu tư các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước
Chỉ thị 07/CT-TTg V/v tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công
CV 1913/UBND-XDĐT V/v chấn chỉnh trong công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản
22/2015/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C
CV 499 V/v Hướng dẫn lập thủ tục và phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công
Liên kết