Giới Thiệu
Tin tức sự kiện
Chỉ đạo điều hành
Quy hoạch kế hoạch
Chương trình dự án
Thông tin KH-ĐT
Thống kê - Báo cáo
Đăng ký kinh doanh
Phát Triển Bền Vững
Xem tin
1 2 3 4
Tin nổi bật
Tin hoạt động tại đơn vị
Văn bản
Thông tin KT-XH
Thông tin doanh nghiệp
Thông tin đầu tư
Thủ tục - Biểu mẫu
Chỉ thị 07/CT-TTg V/v tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công
CV 1913/UBND-XDĐT V/v chấn chỉnh trong công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản
22/2015/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C
CV 499 V/v Hướng dẫn lập thủ tục và phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công
Khẩn trương thực hiện thủ tục đăng ký chủ trương đầu tư đối với các dự án dự kiến sử dụng các nguồn vốn ngân sách Trung ương, vốn ODA, vốn Trái phiếu Chính phủ.
Danh mục VBQPPL và VBPL cá biệt khác có hiệu lực từ 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2014
Triển khai danh mục VB QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KH&ĐT năm 2014
Liên kết