Welcome to Web Content Management


Display content, links, and other components from your site.

Thông báo 
  Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2023 (bổ sung).
  Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính năm 2023 (bổ sung).
  Thông báo Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý và công tác thi đua, khen thưởng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
  Thông báo về việc di dời địa điểm tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính.
  Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2023.