Liên hệ 

Thông tin liên hệ


Sở Nội vụ - Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3820715 - Số Fax: (0710) 3825228
Email: sonv@cantho.gov.vn

Thông báo 
  Tài liệu Môn Kiên thức chuyên ngành - Kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2016
  Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương năm 2016 thông báo triệu tập cán bộ, công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương năm 2016
  Hội đồng xét tuyển viên chức Chi Cục văn thư – Lưu trữ thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2016
  Hội đồng xét tuyển viên chức Chi Cục Văn thư lưu trữ ban hành kế hoạch kiểm tra sát hạch phỏng vấn
  Chi Cục Văn thư - Lưu trữ ban hành Thông báo số 123/TB-CCVTLT ngày 08 tháng 8 năm 2016 về việc xét tuyển dụng viên chức Chi Cục Văn thư – Lưu trữ năm 2016.