Sự kiện nổi bật 
Tọa đàm “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”
Sở Nội vụ tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn I (2011-2015)
Cần Thơ tổ chức Hội thảo phân tích chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2014 của thành phố Cần Thơ
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng tổng hợp và viết báo cáo
Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nắm bắt thông tin, hiểu, phân tích, đánh giá vấn đề
Thông tin điều hành 
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Ngày 26 tháng 5 năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Ngày 25 tháng 3 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
Thông tin chuyên đề 
Về việc trao trả hồ sơ cho cán bộ đi B

Sở Nội vụ đã tìm được và tiến hành trao trả hoàn tất 75 hồ sơ đi B cho cán bộ, thân nhân. Tuy nhiên, đến nay (30/6/2015), hiện còn 186 hồ sơ chưa tìm được để trao trả.
Tin hoạt động ngành 
Tọa đàm “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”

Ngày 23/6/2015, tại quận Thốt Nốt, Sở Nội vụ phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ tổ chức tọa đàm giữa lãnh đạo thành phố với cán bộ Đoàn, với chủ đề: “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.
Sở Nội vụ tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Ngày 26/6/2015, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Ngày 12/6/2015, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
Thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn I (2011-2015)

Ngày 05 tháng 6 năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn I (2011 - 2015).
Cần Thơ tổ chức Hội thảo phân tích chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2014 của thành phố Cần Thơ

Sáng ngày 03 tháng 6 năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội thảo phân tích chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) cấp tỉnh năm 2014 của thành phố Cần Thơ.
Thông báo 
  Về việc phê duyệt bổ sung nội dung ôn tập tại kỳ thi nâng ngạch công chức thành phố Cần Thơ năm 2015
  về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 "Đổi Giấy phép lái xe qua mạng".
  Về việc trao trả hồ sơ cho cán bộ đi B
  Tài liệu thi nâng ngạch công chức năm 2015
  Tuyên truyền, quảng bá khai thác đường bay Cần Thơ - Đà Lạt