Sự kiện nổi bật 
Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công việc
Bộ Nội vụ ban hành thông tư số 11/2014/TT-BNV về việc quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính
Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ thư ký - trợ lý hành chính
Chính phủ ban hành nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
Ban Thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2014
Thủ tục vận hành theo hệ thống QLCL TCVN ISO 9001:2008 
Thành lập ấp thuộc xã, thị trấn
Phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm và kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND cấp huyện
Chấp thuận nhân sự miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên UBND cấp huyện
Cử cán bộ đi đào tạo trong nước
Đặt Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện ở địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính của Quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc liên tỉnh
Thi tuyển Công chức 
Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính năm 2014   (16/06/2014)
Thông báo kết quả chấm phúc khảo điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014   (02/06/2014)
Danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo bài thi tuyển công chức hành chính năm 2014   (08/05/2014)
Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính năm 2014   (21/04/2014)
Sơ đồ phòng thi "Thi tuyển công chức hành chính năm 2014"   (07/03/2014)
<<  <  1  2  3  4  5  6    >>  
Thông tin điều hành 
Bộ Nội vụ ban hành thông tư số 11/2014/TT-BNV về việc quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

Ngày 09 tháng 10 năm 2014, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 11/2014/TT-BNV về việc quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.
Thông tin chuyên đề 
Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ thông báo về việc trao trả hồ sơ, kỷ vật cho cán bộ đi B

Sở Nội vụ đã tìm được và tiến hành trao trả hoàn tất 48 hồ sơ đi B cho cán bộ, thân nhân.Tuy nhiên, hiện còn 218 hồ sơ chưa tìm được để trao trả. Danh sách hồ sơ cán bộ đi B chưa tìm được được đăng tải trên trang web của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ.
Tin hoạt động ngành 
Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công việc

Sáng ngày 25/11/2014, tại Hội trường Bảo tàng thành phố Cần Thơ, Sở Nội vụ đã phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Đào tạo Trí Tuệ Việt tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công việc. (15/05/2012)
Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ thư ký - trợ lý hành chính

Sáng ngày 18/11/2014, tại Hội trường Bảo tàng thành phố Cần Thơ, Sở Nội vụ đã phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Đào tạo Trí Tuệ Việt tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ Thư ký – Trợ lý hành chính. (15/05/2012)
Thông báo 
  Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ thông báo về việc trao trả hồ sơ, kỷ vật cho cán bộ đi B
  Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính năm 2014
  Thông báo kết quả chấm phúc khảo điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014
  Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính năm 2014
  Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự cho Ban Quản lý Dự án tăng cường tác động cải cách hành chính thành phố Cần Thơ