Thông tin tuyên truyền 
  Tháng hành động quốc gia Phòng chống HIV/AIDS năm 2018
  Hội thi tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, Luật giao thông đường thủy nội địa quận Ô Môn năm 2018
  Những hành vi không được làm trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Tiêu chuẩn và trách nhiệm của công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa
  Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính
  Ô Môn: Vận động Quỹ “Vì người nghèo” đợt 2 năm 2018
Báo cáo - Thống kê 
Sự kiện nổi bật 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin hoạt động của quận 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Thông tin khác 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Hoạt động Đoàn thanh niên 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Hoạt động của phường 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Thông tin chỉ đạo, điều hành 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Quy hoạch sử dụng đất 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Chương trình - Kế hoạch 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Thông báo
  Thông báo: Lấy ý kiến dự án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn quận Ô Môn
  Thông báo về việc vận động hiến máu tình nguyện tháng 10/2018
  Văn phòng HĐND và UBND quận Ô Môn Thông báo về việc gửi, nhận văn bản điên tử
  Quyết định thu hồi đất của bà Trần Thị Những thuê tại Quyết định số 448/QĐ-UBND, ngày 22/01/2015 của UBND quận Ô Môn
Liên kết 


Ủy Ban Nhân Dân Quận Ô Môn - Thành phố CẦN THƠ
Địa chỉ: QL 91 Phường Châu Văn Liêm - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0292) 3861970 - Fax: (0292) 3861442
Email: omon@cantho.gov.vn