Nông nghiệp, nông thôn [4]
Giáo dục và Đào tạo [30]
Xây dựng [14]
Tài nguyên và Môi trường [14]
Y tế [2]
Công Thương [12]
Thông tin và Truyền thông [6]
Lao động, thương binh, xã hội [21]
Nội vụ [45]
Tài chính [2]
Thanh tra [5]
Tư pháp - Hộ tich [33]
Kế hoạch và Đầu tư [24]
Văn hóa, thể thao và du lịch [14]
Giao thông vận tải
Hướng dẫn thủ tục  Minimize Maximize  
Bài mặc định  

Nông nghiệp, nông thôn [4]  

Bố trí ổn định dân cư trong quận, huyện  

Bố trí ổn định dân cư ngoài quận, huyện trong thành phố  

Đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới  

Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại trường hợp bị mất, cháy, rách nát  

Giáo dục và Đào tạo [30]  

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa  

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở  

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã  

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học  

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu  

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ  

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở  

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục  

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú  

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú  

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục  

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú  

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại  

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)  

Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở  

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục  

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại  

Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn  

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại  

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)  

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học  

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học  

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục  

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại  

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)  

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ  

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục  

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục  

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở  

Đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập  

Xây dựng [14]  

Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình  

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh  

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh  

Cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh trong đô thị  

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh  

Phê duyệt danh sách đối tượng thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở  

Tiếp nhận báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng và quyết định cho phép thi công tiếp hoặc đưa vào sử dụng sau khi đã khắc phục sự cố thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện  

Tạm dừng thi công và cho phép tiếp tục thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện  

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện  

Phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị  

Gia hạn Giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác nền đường, mặt đường, mép đường, lề đường, hè phố….  

Cấp Giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác nền đường, mặt đường, mép đường, lề đường, hè phố…