Liên hệ
Đăng ngày: 15/05/2012 08:26:11AM

1. Ủy Ban Nhân Dân Quận Ô Môn - Thành phố Cần Thơ

- Địa chỉ: QL 91, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

- Điện thoại: (0292) 3861970 - Fax: (0292) 3861442

- Email: omon@cantho.gov.vn


2. Ban Biên tập

- Điện thoại: (0292) 3862275

- Email: vpubndomon@cantho.gov.vn


3. Ban Tiếp công dân

- Điện thoại: (0292) 3664611

- Email: bantiepdanomon@cantho.gov.vn

- Trưởng Ban: đ/c Lê Duy, số điện thoại 0987378539


4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận

- Điện thoại: (0292) 3662794

- Email: motcuaomon@cantho.gov.vn

- Trưởng Bộ phận: đ/c Hồ Thanh Văn, số điện thoại 0918116935


5. Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, KNTC

- Số điện thoại đ/c Lê Việt Sĩ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận: 0918.026.890

- Phản ánh về thái độ phục vụ của CBCCVC, các nội dung liên quan đến công tác CCHC:

  + 0939788689 (đ/c Nguyễn Quang Duy, Trưởng phòng Nội vụ quận)

- Phản ánh, kiến nghị về TTHC: 

  + 0907000445 (đ/c Nguyễn Thị Ái Hoa - Chánh Văn phòng HĐND và UBND)

  + 0918116935 (đ/c Hồ Thanh Văn - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả quận)

- Phản ánh về vệ sinh an toàn thực phẩm: 

  + 01214323837 (Phòng Y tế quận)

  + Email: yte_omon@cantho.gov.vn
                                                                                                                                                                                                                                                       
Thông báo 
Liên kết sở, ngành