Liên hệ

1. Ủy Ban Nhân Dân Quận Ô Môn - Thành phố Cần Thơ

- Địa chỉ: QL 91, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

- Điện thoại: (0292) 3861970 - Fax: (0292) 3861442

- Email: omon@cantho.gov.vn


2. Ban Biên tập

- Điện thoại: (0292) 3862275

- Email: vpubndomon@cantho.gov.vn


3. Ban Tiếp công dân

- Điện thoại: (0292) 3664611

- Email: bantiepdanomon@cantho.gov.vn


4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận

- Điện thoại: (0292) 3662794

- Email: motcuaomon@cantho.gov.vn


5. Đường dây nóng

- Phản ánh, kiến nghị về TTHC: 

  + 0946988899 (đ/c Huỳnh Ngọc Thuần - Trưởng phòng Nội vụ)

  + 0907000445 (đ/c Nguyễn Thị Ái Hoa - Chánh Văn phòng HĐND và UBND)

- Phản ánh về vệ sinh an toàn thực phẩm: 

  + 01214323837 (Phòng Y tế quận)

  + Email: yte_omon@cantho.gov.vn
                                                                                                                                                                                                                                                       
Thông báo 
Liên kết sở, ngành 


Ủy Ban Nhân Dân Quận Ô Môn - Thành phố CẦN THƠ
Địa chỉ: QL 91 Phường Châu Văn Liêm - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0292) 3861970 - Fax: (0292) 3861442
Email: omon@cantho.gov.vn