Thông tin tuyên truyền 
  Những hành vi không được làm trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Tiêu chuẩn và trách nhiệm của công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa
  Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính
  Ô Môn: Vận động Quỹ “Vì người nghèo” đợt 2 năm 2018
  Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch quận Ô Môn - Đại đoàn kết các Dân tộc thành phố Cần Thơ, lần 2 - năm 2018
  Ô Môn: Ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của Ủy ban nhân dân quận
Báo cáo - Thống kê 
Nội dung 

Welcome to Web Content Management


Display content, links, and other components from your site.

Thông báo
  Thông báo: Lấy ý kiến dự án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn quận Ô Môn
  Thông báo về việc vận động hiến máu tình nguyện tháng 10/2018
  Văn phòng HĐND và UBND quận Ô Môn Thông báo về việc gửi, nhận văn bản điên tử
  Quyết định thu hồi đất của bà Trần Thị Những thuê tại Quyết định số 448/QĐ-UBND, ngày 22/01/2015 của UBND quận Ô Môn
Liên kết


Ủy Ban Nhân Dân Quận Ô Môn - Thành phố CẦN THƠ
Địa chỉ: QL 91 Phường Châu Văn Liêm - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0292) 3861970 - Fax: (0292) 3861442
Email: omon@cantho.gov.vn