Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
   PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
   CƯ TRÚ
   HÌNH SỰ
   TỐ TỤNG HÌNH SỰ
   PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
   ĐẶC XÁ
   TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
   CHÍNH SÁCH - TỔ CHỨC
   NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
   XUẤT, NHẬP CẢNH
   BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
   LĨNH VỰC KHÁC
   XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
   PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
   TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP
   ĐIỀU TRA HÌNH SỰ
   AN NINH MẠNG
   BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
   CÔNG AN NHÂN DÂN
   KHIẾU NẠI - TỐ CÁO
   CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
   CON DẤU
   GIAO THÔNG
   PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI
   VŨ KHÍ-VẬT LIỆU NỔ-CÔNG CỤ HỖ TRỢ
   THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 144/2021/NĐ-CP CHÍNH PHỦ Nghị định XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình 31/12/2021
2 139/2021/NĐ-CP CHÍNH PHỦ Nghị định XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa 31/12/2021
3 135/2021/NĐ-CP CHÍNH PHỦ Nghị định XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính 31/12/2021
4 142/2021/NĐ-CP CHÍNH PHỦ Nghị định XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất 31/12/2021
5 138/2021/NĐ-CP CHÍNH PHỦ Nghị định XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính 31/12/2021
6 140/2021/NĐ-CP CHÍNH PHỦ Nghị định XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc 31/12/2021
7 134/2021/NĐ-CP CHÍNH PHỦ Nghị định PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 31/12/2021
8 126/2021/NĐ-CP CHÍNH PHỦ Nghị định XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử 31/12/2021
9 120/2021/NĐ-CP CHÍNH PHỦ Nghị định XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn 24/12/2021
10 118/2021/NĐ-CP CHÍNH PHỦ Nghị định XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính 23/12/2021
11 04/2021/TT-BTP CƠ QUAN KHÁC Thông tư LĨNH VỰC KHÁC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP NGÀY 23/7/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 32/2020/NĐ-CP NGÀY 05/3/2020 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP 21/06/2021
12 44/2021/TT-BCA BỘ CÔNG AN Thông tư CÔNG AN NHÂN DÂN THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG TUYỂN SINH VÀO CÔNG AN NHÂN DÂN 27/04/2021
13 03/VBHN-BCA BỘ CÔNG AN Văn bản hợp nhất PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VĂN BẢN HỢP NHẤT THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ 19/04/2021
14 07/2021/TT-BGTVT CƠ QUAN KHÁC Thông tư LĨNH VỰC KHÁC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI 08/04/2021
15 42/2021/NĐ-CP CHÍNH PHỦ Nghị định CÔNG AN NHÂN DÂN NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC XÂY DỰNG CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN CHÍNH QUY 31/03/2021
16 39/2021/NĐ-CP CHÍNH PHỦ Nghị định CÔNG AN NHÂN DÂN NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2009/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CÁC MỤC TIÊU QUAN TRỌNG VỀ CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, NGOẠI GIAO, KHOA HỌC - KỸ THUẬT, VĂN HÓA, XÃ HỘI DO LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN CÓ TRÁCH NHIỆM VŨ TRANG CANH GÁC BẢO VỆ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN 30/03/2021
17 73/2021/QH14 QUỐC HỘI Luật PHÒNG, CHỐNG MA TÚY LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY 30/03/2021
18 37/2021/NĐ-CP CHÍNH PHỦ Nghị định CĂN CƯỚC CÔNG DÂN NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 137/2015/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2015 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN 29/03/2021
19 38/2021/NĐ-CP CHÍNH PHỦ Nghị định XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ QUẢNG CÁO 29/03/2021
20 25/2021/NĐ-CP CHÍNH PHỦ Nghị định CÔNG AN NHÂN DÂN NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 41/2014/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CÔNG AN NHÂN DÂN 24/03/2021
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-20 / 553 |