LIÊN KẾT SỞ NGÀNH 
Nội dung 
Quá trình hình thành

Quá trình hình thành



1.    Giai đoạn năm 1993 đến 2004:

Năm 1993, tỉnh Cần Thơ thành lập Tiểu ban dân tộc Khmer và Tiểu ban người Hoa trực thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy Cần Thơ.

2. Giai đoạn năm 2005 đến tháng 05 năm 2008:

 Năm 2004, sau khi chia tách tỉnh Cần Thơ thành lập tỉnh Hậu Giang và nâng thành phố Cân Thơ (cũ) trực thuộc Trung ương. Đến năm 2005, thực hiện Nghị định số 22/2004/NĐ-CP của Chính phủ về kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác tôn giáo và Nghị định số 53/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc UBND các cấp; Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 25/2005/QĐ.UB ngày 05 tháng 4 năm 2005 về việc thành lập và quy định chức năng, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo – Dân tộc thành phố Cần Thơ.

3. Giai đoạn từ  tháng  5 năm 2008 đến nay:

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Ngày 15 tháng 5 năm 2008, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Dân tộc thành phố.

Ngày 22 tháng 9 năm 2010, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 2613/2010/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Dân tộc (thay thế Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2008).

Thông báo 
Tin nổi bật 
Ảnh hoạt động 
Liên kết web