Tin mới nhất 
Văn bản mới 
Tin hoạt động ngành 
Công tác dân tộc: Một số kết quả nổi bật năm 2019, nhiệm vụ năm 2020
Kết thúc năm 2019 với sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể thành phố, công tác dân tộc trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả ấn tượng trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh trong đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2020, Ban Dân thành phố quyết tâm thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ đề ra trên lĩnh vực dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bô thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020, qua đó làm nền tảng cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội ở nhiệm kỳ tiếp theo 2020 – 2025.
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 
Kinh tế xã hội 
Thông tin tuyên truyền 
Bản tin dân tộc 
Phục dựng lễ hội của các DTTS: Cần giữ được những giá trị vốn có
Bảo tồn giá trị của lễ hội là câu chuyện không riêng của dân tộc nào, đồng thời cũng không chỉ riêng cơ quan quản lý nhà nước. Để trả lễ hội về đúng ý nghĩa vốn có của nó, cần có những điều chỉnh kịp thời về chiến lược, cách thức thực hiện từ các cơ quan chức năng cho đến điều chỉnh trong mỗi cá nhân - chủ thể của lễ hội sẽ khai thác hiệu quả, giúp lễ hội ngày càng phát triển một cách lành mạnh, đúng hướng, góp phần làm giàu tài sản văn hóa dân tộc.
Thông báo 
Liên kết web 
Ảnh hoạt động 
Liên kết