danh sách mail
Đăng ngày: 25/10/2012 02:43:1PM


DANH SÁCH HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

Đơn vị: Huyện Thới Lai


 

 

 

STT

Tên hiển thị

Địa chỉ thư điện tử

 

[2]

[3]

 

HỘP THƯ ĐƠN VỊ

 

1

UBND Huyện Thới Lai

thoilai@cantho.gov.vn

2

Phòng Nội vụ

pnvthoilai@cantho.gov.vn

3

Phòng Kinh tế & Hạ tầng

pctthoilai@cantho.gov.vn

4

Phòng Tư pháp

ptpthoilai@cantho.gov.vn

5

Phòng tài chính-Kế hoạch

ptckhthoilai@cantho.gov.vn

6

Phòng NN&PTNT

pnnptntthoilai@cantho.gov.vn

7

Phòng LĐTB&XH

pldtbxhthoilai@cantho.gov.vn

8

Ban QLDA

bqldathoilai@cantho.gov.vn

9

Phòng Tài nguyên & Môi trường

ptnmtthoilai@cantho.gov.vn

10

Văn phòng ĐK QSD Đất

vpdkqsddthoilai@cantho.gov.vn

11

Phòng Văn hóa thông tin

pvhtt@cantho.gov.vn

12

Thanh tra

pttthoilai@cantho.gov.vn

13

Phòng Dân tộc

ptdthoilai@cantho.gov.vn

14

Bảo hiểm xã hội

bhxhthoilai@cantho.gov.vn

15

Trung Tam Y Te DP Thoi Lai

ttytdpthoilai@cantho.gov.vn

16

Ngan Hang Chinh Sach Thoi Lai

nhcsthoilai@cantho.gov.vn

17

Phong GDDT Thoi Lai

pgddtthoilai@cantho.gov.vn

18

Kho Bac Huyen Thoi Lai

kbthoilai@cantho.gov.vn

19

Trung Hoc Day Nghe Thoi Lai

thdnthoilai@cantho.gov.vn

20

Phong Thong Ke Thoi Lai

ptkthoilai@cantho.gov.vn

21

Phong Y Te Thoi Lai

pytthoilai@cantho.gov.vn

22

Trung Tam VHTDTT Thoi Lai

ttvhtdttthoilai@cantho.gov.vn

23

Toa An Thoi Lai

tathoilai@cantho.gov.vn

24

Ban Quan Ly Cho

bqlcthoilai@cantho.gov.vn

25

Trung Tam GDTX Thoi Lai

ttgdtxthoilai@cantho.gov.vn

26

Trung Tam BDCT Thoi Lai

ttbdctthoilai@cantho.gov.vn

27

Ban BTTH GPMB Thoi Lai

btthgpmbthoilai@cantho.gov.vn

28

Trung Tam DS KHH GD Thoi Lai

ttdskhhgdthoilai@cantho.gov.vn

29

Chi Cuc Thue Thoi Lai

cctthoilai@cantho.gov.vn

30

Ngan Hang NN Thoi Lai

nhnnthoilai@cantho.gov.vn

31

Tram Khuyen Nong Thoi Lai

tknthoilai@cantho.gov.vn

33

Phong Cong An Thoi Lai

pcathoilai@cantho.gov.vn

34

Benh Vien Da Khoa Thoi Lai

bvdkthoilai@cantho.gov.vn

35

Tram Bao Ve Thuc Vat

tbvtvthoilai@cantho.gov.vn

36

Tram Thu Y Thoi Lai

ttythoilai@cantho.gov.vn

37

Dai Truyen Thanh Huyen Thoi Lai

dtt-thoilai@cantho.gov.vn

UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

1

Xã Trường Xuân

xtruongxuan@cantho.gov.vn

2

Xã Trường Thành

xtruongthanh@cantho.gov.vn

3

Xã Đông Bình

xdongbinh@cantho.gov.vn

4

Xã Thới Thạnh

xthoithanh@cantho.gov.vn

5

Xã Đông Thuận

xdongthuan@cantho.gov.vn

6

Xã Trường Xuân A

xtruongxuana@cantho.gov.vn

7

Xã Trường Xuân B

xtruongxuanb@cantho.gov.vn

8

Xã Xuân Thắng

xxuanthang@cantho.gov.vn

9

Thị trấn Thới Lai

ttthoilai@cantho.gov.vn

10

Xã Định Môn

xdinhmon@cantho.gov.vn

11

Xã Tân Thạnh

xtanthanh@cantho.gov.vn

12

Xã Trường Thắng

xtruongthang@cantho.gov.vn

13

Xã Thới Tân

xthoitan@cantho.gov.vn

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện Thới Lai
                                                                                                                                                                                                                                                       
Thông báo 
Liên kết sở, ngành 
Ủy Ban Nhân Dân huyện Thới Lai
Địa chỉ: Ấp ThớI Thuận B, thị trấn ThớI Lai, huyện ThớI Lai, TP Cần Thơ
Điện thoạI và fax: 07103.689.129     Phòng tiếp công dân: 07103 689 121     Phòng tiếp nhận và trả kết quả: 07103 689130
Email: thoilai@cantho.gov.vn.