WCSVC0010W: The content for "http://thongke.1cua.cantho.gov.vn/SoSanh/frmSearch_QuanHuyen.aspx?DONVI=TL&QH_SBN=0" could not be retrieved! Please consult the WebSphere Portal Server log files.
null
                                                                                                                                                                                                                                                       
Ủy Ban Nhân Dân huyện Thới Lai
Địa chỉ: Ấp ThớI Thuận B, thị trấn ThớI Lai, huyện ThớI Lai, TP Cần Thơ
Điện thoạI và fax: 07103.689.129     Phòng tiếp công dân: 07103 689 121     Phòng tiếp nhận và trả kết quả: 07103 689130
Email: thoilai@cantho.gov.vn.