Nội dung 
Giới thiệu Sở Tài nguyên và Môi trường Cần Thơ

I. Vị trí chức năng

1. Sở Tài nguyên và Môi trường (sau đây viết tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; chất thải rắn; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ và các dịch vụ công về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

2. Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


II. Thông tin liên hệ

- Tên cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ

- Địa chỉ: Số 9 đường Cách Mạng tháng Tám, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

- Điện thoại: 02923822751

- E-mail: sotnmt@cantho.gov.vn

- Website: http://sotnmt.cantho.gov.vn

- Zalo Official của Sở Tài nguyên và Môi trường:Nguồn: CV 213/VPS ngày 27/11/2023

Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường


Tư tưởng Hồ Chí Minh 
Chuẩn mực đạo đức 
Bản đồ 
Đo đạc và bản đồ 
Sự kiện nổi bật 
Website liên quan 
Liên kết sở, ngành