Nội dung 
Giới thiệu Sở Tài nguyên và Môi trường Cần Thơ

I. Vị trí và chức năng

1. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

II. Thông tin liên hệ

- Tên cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ

- Địa chỉ: Số 9 đường Cách Mạng tháng Tám, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

- Điện thoại: 07103. 822 751 - Fax: 07103. 826838

- E-mail: sotnmt@cantho.gov.vn – Website: http://sotnmt.cantho.gov.vn

 Theo Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 của UBND TP.Cần Thơ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

Tư tưởng Hồ Chí Minh 
Chuẩn mực đạo đức 
Bản đồ 
Đo đạc và bản đồ 
Sự kiện nổi bật 
Website liên quan 
Liên kết sở, ngành