Xây dựng tổ chức cơ sở Hội Cựu chiến binh vững mạnh

Các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố đã có nhiều biện pháp xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, như: kiện toàn tổ chức Hội; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động… Qua đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Hội.