HOẠT ĐỘNG CĐCS CƠ QUAN HỘI CCB TPCT QUÝ I - PHƯƠNG HƯỚNG QUÝ II NĂM 2015

Cán bộ, Công chức Viên chức cơ quan vui xuân đón Tết Át Mùi trên tinh thần tiết kiệm, lành mạnh; Trong những ngày Tết đảm bảo các kíp trực và đảm bảo an toàn cơ quan. 07 Công đoàn viên là Đảng viên dự nghe báo cáo nhanh Hội nghị Trung ương lần thứ 10 khóa XI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng Tp.Cần Thơtổ chức; Cán bộ, Công chức là Đảng viên tham dự ngày Báo cáo viên, Pháp luật hàng tháng do Thành Hội tổ chức; Học tập và đăng ký các Chuyên đề năm 2015 về “ Học tập theo tấm gương Bác về “Trung thực, trách nhiệm; Gắn bó với nhân dân; Đoàn kết xây dựng Đảng TSVM” Nhìn chung, tư tưởng Cán bộ, Công chức Viên chức cơ quan ổn định. Vui xuân đón Tết Ất Mùi trên tinh thần tiết kiệm, lành mạnh.