Cựu chiến binh xây dựng quê hương

Năm 2017, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố đã phát động hội viên, vận động nhân dân tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc, như: làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, tham gia bảo hiểm y tế… Qua đó, góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới (NTM), đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống hội viên, nhân dân...