Sự kiện nổi bật 
Hoạt động toàn ngành 
Thanh tra 
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thành viên Đoàn thanh tra trong hoạt động Thanh tra hành chính

Vị trí, vai trò của thành viên Đoàn thanh tra trong hoạt động thanh tra hành chính được quy định tại Điều 47 Luật Thanh tra 2010: “Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng đoàn thanh tra; Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu đó; Kiến nghị Trưởng đoàn thanh tra áp dụng biện pháp thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra quy định tại Điều 46 của Luật này để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao; Kiến nghị việc xử lý về vấn đề khác liên quan đến nội dung thanh tra; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Trưởng đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn thanh tra và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, khách quan của nội dung đã báo cáo".....
Khiếu nại 
Các ngành, các cấp cần quan tâm tiếp nhận, phân loại, xử lý đối với đơn khiếu nại, đơn tố cáo

Thời gian qua thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong thành phố đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các quy định về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đối với đơn khiếu nại, đơn tố cáo. Tuy nhiên, trong từng lúc, từng nơi công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đối với đơn khiếu nại, đơn tố cáo của cán bộ được phân công cũng chưa đảm bảo thực hiện đúng theo quy trình, quy định của pháp luật....
Tố cáo 
Giới thiệu pháp luật về tố cáo

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Thanh tra thành phố xin giới thiệu đến bạn đọc những quy định của pháp luật về tố cáo (nguồn tài liệu Đề án 1-1133)...
Phòng chống tham nhũng 
Kết quả thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016

Toàn thành phố có 92 cơ quan, tổ chức, đơn vị với 8.438 người thuộc diện phải kê khai; số người đã thực hiện kê khai là 8.436 người (đạt 99,98%). Số bản kê khai đã công khai là 8.436 bản (đạt 100%). Trong đó: công khai theo hình thức niêm yết là 5.947 bản (đạt 70,5%); công khai theo hình thức cuộc họp là 2.489 bản (đạt 29,5%)....
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 
Giải cầu lông cán bộ, công chức, viên chức thành phố Cần Thơ lần I năm 2018

Chào mừng kỉ niệm 43 năm ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5. Ngày 11 tháng 4 năm 2018,Giải cầu lông cán bộ, công chức, viên chức thành phố Cần Thơ, lần thứ nhất năm 2018 do Công đoàn viên chức thành phố tổ chức diễn ra sôi nổi, Công đoàn cơ sở Thanh tra thành phố tham dự 02 nội dung thi đấu.....
Lịch công tác tuần 
  Lịch công tác Tuần 47
  Lịch công tác Tuần 43
  Lịch công tác Tuần 42
  Lịch công tác Tuần 41
  Lịch công tác Tuần 40
  Lịch công tác Tuần 39
Liên kết sở, ngành