Sự kiện nổi bật 
Hoạt động toàn ngành 
Thanh tra 
Công bố Quyết định Thanh tra tại Công ty Cổ phần cấp nước Cần Thơ 2

Ngày 11 tháng 3 năm 2019, Thanh tra thành phố tổ chức buổi công bố Quyết định số 38/QĐ-TTr ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Chánh Thanh tra thành phố về việc thanh tra việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2...
Khiếu nại 
Các ngành, các cấp cần quan tâm tiếp nhận, phân loại, xử lý đối với đơn khiếu nại, đơn tố cáo

Thời gian qua thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong thành phố đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các quy định về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đối với đơn khiếu nại, đơn tố cáo. Tuy nhiên, trong từng lúc, từng nơi công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đối với đơn khiếu nại, đơn tố cáo của cán bộ được phân công cũng chưa đảm bảo thực hiện đúng theo quy trình, quy định của pháp luật....
Tố cáo 
Giới thiệu pháp luật về tố cáo

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Thanh tra thành phố xin giới thiệu đến bạn đọc những quy định của pháp luật về tố cáo (nguồn tài liệu Đề án 1-1133)...
Phòng chống tham nhũng 
Nâng cao hiệu quả thực hiện Kê khai minh bạch tài sản, thu nhập của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố

Công tác kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập vẫn còn một số hạn chế nhất định chủ yếu liên quan đến việc một số cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập; việc giám sát, kiểm soát các nội dung trong bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai vẫn còn chưa thực sự hiệu quả...
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khoá XII

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khoá XII, góp phần nâng cao nhận thức cho công chức Thanh tra thành phố, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong thực hiện Nghị quyết, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Ngày 25/9/2018, Thanh tra thành phố ban hành Chương trình hành động số 984/CTr-TTr thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khoá XII....
Lịch công tác tuần 
  Lịch công tác Tuần 47
  Lịch công tác Tuần 41
  Lịch công tác tuần 23
  Lịch công tác tuần 22
  Lịch công tác tuần 21
  Lịch công tác tuần 19
Liên kết sở, ngành