Tin nổi bật 
Lấy ý kiến góp ý Công văn hướng dẫn mức rút số bổ sung từ ngân sách thành phố cho ngân sách quận, huyện năm 2020
Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Thông tư 16/2019/TT-BXD về xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng
Đóng góp ý kiến cho dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Quy định đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc, cây trồng và vật nuôi
GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DIỆN TÍCH CHUYÊN DÙNG
LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO TỜ TRÌNH VÀ NGHI QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC CHI CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ CẦN THƠ
CHUNG TAY SẺ CHIA NHỮNG KHÓ KHĂN, THIẾU THỐN VỚI NHỮNG MẢNH ĐỜI BẤT HẠNH TẠI TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Thông báo 
Thông báo tập huấn nâng cao năng lực quản lý tài chính, kế toán, tài sản công đối với các cơ quan quản lý hành chính và các đơn vị sự nghiệp cấp thành phố tại thành phố Cần Thơ
HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 5 NĂM (TỪ NĂM 2014-2018)
THỐNG NHẤT MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TỪ NGÀY 01/01/2018
THỰC HIỆN RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN NGÀNH TÀI CHÍNH NĂM 2017
TRIỂN KHAI, PHỔ BIẾN LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC VÀ LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 3 THÔNG QUA
Dự thảo Tờ trình trình Ủy ban nhân dân thành phố về giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố và dự thảo Quyết định Quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố
Quyết định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số 72/2017/TT-BTC: quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Giới thiệu chung 
Sở Tài chính Thành phố Cần Thơ

Sở Tài chính tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; giá cả và hoạt động dịch vụ tài chính ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật.
Tin tức sự kiện 
Tin trong ngành 
Thông tin bình ổn TT 
Liên kết sở, ngành 


Sở Tài chính Thành phố Cần Thơ
Số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: (84-710) 3820361 Fax: (84-710) 3821896 - Email: sotc@cantho.gov.vn