Thông tin hoạt động 
Tin nổi bật 
Triển khai thực hiện Thông tư số 108/2021/TT-BTC 08/12/2021 của Bộ Tài chính
Triển khai thực hiện Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính
Chính sách miễn, giảm giá tiêu thị nước sạch trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
THÔNG CÁO BÁO CHÍ (Về nội dung phản ảnh và kiến nghị của Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang về giá dịch vụ tại Bến xe khách trung tâm thành phố Cần Thơ do Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ quản lý)
Góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ
HÀNH TRÌNH VÌ NGƯỜI NGHÈO NĂM 2020
Thông báo 
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính
Triển khai thực hiện Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật
Triển khai thực hiện Thông tư số 117/2021/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở tài chính được nâng lên dịch vụ công mức độ 3
Triển khai thực hiện Thông tư số 110/2021/TT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Gia hạn thực hiện phương án tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập thành phố Cần Thơ năm 2021
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
Giới thiệu chung 
Sở Tài chính Thành phố Cần Thơ

Sở Tài chính tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; giá cả và hoạt động dịch vụ tài chính ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật.
Tin tức sự kiện 
Tin trong ngành 
Thông tin bình ổn thị trường 
Công khai ngân sách 
Công khai thu chi ngân sách địa phương
Tổng hợp tình hình công khai ngân sách
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách
Công khai số liệu dự toán ngân sách
Lịch tuần 
Liên kết sở, ngành