Đăng nhập
Thông báo 
Liên kết sở, ngành 


Liên hệ
Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Thường trực Ban biên tập Cổng thông tin điện tử quận Thốt Nốt (Văn phòng Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt)

Điện thoại: 0292.3.851.200

Địa chỉ mail: bbtthotnot@cantho.gov.vn

Ủy Ban Nhân Dân quận Thốt Nốt
Địa chỉ: Quốc lộ 91, khu vực Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt. TP Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3.851.200. Fax: 0292.3.851.849.
Email: thotnot@cantho.gov.vn; vpubndthotnot@cantho.gov.vn.