WCSVC0010W: The content for "http://websearch.cantho.gov.vn/phongdien.aspx" could not be retrieved! Please consult the WebSphere Portal Server log files.
null
                                                                                                                                                                                                                                                       
Ủy ban nhân dân Huyện Phong Điền - TP. Cần Thơ
Địa chỉ: Ấp Nhơn Lộc 2, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (07103) 941979 - Fax: (07103) 941980
Email: phongdien@cantho.gov.vn