Đăng nhập


Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
   Y tế
   Kinh tế xã hội
   Xây dựng chính quyền
   Xây dựng
   Nội chính
   Văn Phòng
   Đất đai

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 11/2018/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Quyết định Đất đai Quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính 03/07/2018
2 04/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt Nghị Quyết Xây dựng chính quyền Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 14/07/2017
3 05/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt Nghị Quyết Kinh tế xã hội Về việc phê duyệt quyết toán thu chi năm 2016 14/07/2017
4 01/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt Nghị Quyết Xây dựng chính quyền Về việc Bãi bỏ Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND, ngày 18/12/2015 và Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND, ngày 21/12/2016 của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt 14/07/2017
5 06/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt Nghị Quyết Kinh tế xã hội Về việc phê chuẩn bổ sung dự toán chi 06 tháng đầu năm 2017 14/07/2017
6 07/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt Nghị Quyết Kinh tế xã hội Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội; quốc phòng-an ninh 06 tháng cuối năm 2017 14/07/2017
7 08/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt Nghị Quyết Kinh tế xã hội Về danh mục chủ trương đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách thành phố bổ trợ và các dự án từ nguồn vốn thành phố phân bổ theo tiêu chí định mức cho quận thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn đến năm 2020 14/07/2017
8 09/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt Nghị Quyết Xây dựng chính quyền Về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt 14/07/2017
9 07/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt Quyết định Xây dựng chính quyền Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị 05/12/2016
10 06/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt Quyết định Xây dựng chính quyền Về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế quận Thốt Nốt 18/10/2016
11 05/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt Quyết định Xây dựng chính quyền Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế quận Thốt Nốt 17/10/2016
12 04/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt Quyết định Xây dựng chính quyền Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt 19/09/2016
13 03/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt Quyết định Xây dựng chính quyền Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt 08/09/2016
14 02/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt Quyết định Xây dựng chính quyền Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thốt Nốt 27/01/2016
15 01/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt Quyết định Xây dựng chính quyền Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thốt Nốt 06/01/2016
16 01/2015/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt Quyết định Xây dựng chính quyền Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ quận Thốt Nốt 01/12/2015
  Trang: [1] Hiển thị 1-16 / 16 |
                                                                                                                                                                                                                                                       
Ủy Ban Nhân Dân quận Thốt Nốt
Địa chỉ: Quốc lộ 91, khu vực Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt. TP Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3.851.200. Fax: 0292.3.851.849.
Email: thotnot@cantho.gov.vn; vpubndthotnot@cantho.gov.vn.