Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
   Thanh tra Ngoại giao
   Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài
   Ngoại vụ
   Hợp tác Quốc tế
   Lễ tân - Báo chí

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 175/KH-SNV Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ Kế hoạch Ngoại vụ Kế hoạch chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Ngoại vụ 12/02/2020
2 95/QĐ-SNgV Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ Quyết định Ngoại vụ QUYẾT ĐỊNH về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 23/11/2018
3 1274-QĐ/TU Thành ủy Cần Thơ Quyết định Ngoại vụ QUYẾT ĐỊNH ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Cần Thơ 31/08/2018
4 36/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Hợp tác Quốc tế QUYẾT ĐỊNH quy định thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết thỏa thuận nhân danh Nhà nước không phải là Điều ước quốc tế 24/08/2018
5 20/QĐ-SNgV Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ Quyết định Ngoại vụ QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, bộ phận thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ 30/01/2018
6 04/QĐ-SNgV Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ Quyết định Ngoại vụ QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ 15/01/2018
7 05/2017/TT-BNG Bộ Ngoại giao Thông tư Ngoại vụ THÔNG TƯ Hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương 17/10/2017
8 1364/TB-SNgV Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ Thông báo Ngoại vụ THÔNG BÁO triển khai tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 06/10/2017
9 06-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nghị quyết Hợp tác Quốc tế NGHỊ QUYẾT Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 05/11/2016
10 52/QĐ-SNgV Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ Quyết định Ngoại vụ QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế làm việc của Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ 01/06/2016
11 2077/UBND-KT UBND thành phố Công văn Ngoại vụ CÔNG VĂN về việc thống nhất Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư 30/05/2016
12 28/QĐ-SNgV Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ Quyết định Ngoại vụ QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ 18/03/2016
13 35/2015/QĐ-UBND UBND thành phố Quyết định Hợp tác Quốc tế QUYẾT ĐỊNH ban hành Quy định về tổ chức, quản lý Hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ 25/12/2015
14 31/2015/QĐ-UBND UBND thành phố Quyết định Ngoại vụ QUYẾT ĐỊNH quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ 16/12/2015
15 3327/QĐ-UBND UBND thành phố Quyết định Ngoại vụ QUYẾT ĐỊNH ban hành Quy chế hướng dẫn đón, tiếp và quản lý khách nước ngoài đến làm việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ 09/11/2015
16 34/QĐ-SNgV Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ Quyết định Thanh tra Ngoại giao QUYẾT ĐỊNH ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ 10/03/2015
17 28/QĐ-SNgV Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ Quyết định Ngoại vụ QUYẾT ĐỊNH ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ 27/02/2015
18 210/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Lễ tân - Báo chí QUYẾT ĐỊNH của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 08/02/2015
19 113/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Hợp tác Quốc tế NGHỊ ĐỊNH Quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật 26/11/2014
20 1621/QĐ-UBND UBND thành phố Quyết định Lễ tân - Báo chí QUYẾT ĐỊNH của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2014-2020 12/06/2014
  Trang: [1] [2] [3] Hiển thị 1-20 / 52 |