Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
   Thanh tra Ngoại giao
   Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài
   Ngoại vụ
   Hợp tác Quốc tế
   Lễ tân - Báo chí

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 16/QĐ-SNgV Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ Quyết định Ngoại vụ QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Sở Ngoại vụ 01/02/2023
2 21/2022/QĐ-UBND UBND thành phố Quyết định Ngoại vụ QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ 09/08/2022
3 18/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Ngoại vụ Nghị định về nghi lễ đối ngoại 18/02/2022
4 98/QĐ-SNgV Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ Quyết định Ngoại vụ QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế làm việc của Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ 01/11/2021
5 99/QĐ-SNgV Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ Quyết định Ngoại vụ QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ 01/11/2021
6 06/2020/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Hợp tác Quốc tế QUYẾT ĐỊNH Về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam 21/02/2020
7 175/KH-SNV Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ Kế hoạch Ngoại vụ KẾ HOẠCH chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Ngoại vụ 12/02/2020
8 16/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam 03/02/2020
9 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao Thông tư liên tịch Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định về trình tự, thủ tục phối hợp giữa Tòa án nhân dân và Cơ quanđại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài để thực hiệnmột số hoạt động tố tụng dân sự và tố tụng hành chính ở nước ngoài 05/12/2019
10 1274-QĐ/TU Thành ủy Cần Thơ Quyết định Ngoại vụ QUYẾT ĐỊNH ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Cần Thơ 31/08/2018
11 36/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Hợp tác Quốc tế QUYẾT ĐỊNH quy định thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết thỏa thuận nhân danh Nhà nước không phải là Điều ước quốc tế 24/08/2018
12 28/QĐ-SNgV Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ Quyết định Ngoại vụ QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ 02/03/2017
13 264/2016/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài THÔNG TƯ Quy định chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 14/11/2016
14 06-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nghị quyết Hợp tác Quốc tế NGHỊ QUYẾT Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 05/11/2016
15 28/2016/TT-BCA Bộ Công an Thông tư Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC 05/07/2016
16 03/2016/TT-BNG Bộ Ngoại giao Thông tư Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài THÔNG TƯ Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực 30/06/2016
17 35/2015/QĐ-UBND UBND thành phố Quyết định Hợp tác Quốc tế QUYẾT ĐỊNH ban hành Quy định về tổ chức, quản lý Hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ 25/12/2015
18 54/2015/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ 29/10/2015
19 34/QĐ-SNgV Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ Quyết định Thanh tra Ngoại giao QUYẾT ĐỊNH ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ 10/03/2015
20 28/QĐ-SNgV Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ Quyết định Ngoại vụ QUYẾT ĐỊNH ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ 27/02/2015
  Trang: [1] [2] [3] Hiển thị 1-20 / 54 |