Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
   Bảo hiểm xã hội
   Tiền lương
   Phòng, chống tệ nạn xã hội
   Bảo trợ xã hội
   Bình đẳng giới
   Người có công
   Xuất khẩu lao động
   Văn bản khác
   Dạy nghề
   An toàn lao động
   Lao động việc làm

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 56/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị Định Văn bản khác Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em 09/05/2017
2 47/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị Định Tiền lương Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 24/04/2017
3 12/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Thông Tư Dạy nghề Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 20/04/2017
4 11/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Thông Tư Lao động việc làm Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm về chính sách việc làm công 20/04/2017
5 44/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị Định Lao động việc làm Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 14/04/2017
6 09/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Thông Tư Dạy nghề Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp 13/03/2017
7 10/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Thông Tư Dạy nghề Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng 13/03/2017
8 07/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Thông Tư Dạy nghề Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 10/03/2017
9 08/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Thông Tư Dạy nghề Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 10/03/2017
10 06/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Thông Tư Dạy nghề Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 08/03/2017
11 04/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Thông Tư Dạy nghề Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 02/03/2017
12 05/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Thông Tư Dạy nghề Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng 02/03/2017
13 03/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Thông Tư Dạy nghề Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đạo tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 01/03/2017
14 02/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Thông Tư An toàn lao động Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 20/02/2017
15 14/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị Định Văn bản khác Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 17/02/2017
16 01/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Thông Tư Bảo trợ xã hội Quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội 02/02/2017
17 01/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết Định Dạy nghề Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân 17/01/2017
18 42/2016/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Thông Tư Tiền lương Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội 28/12/2016
19 43/2016/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Thông Tư Dạy nghề Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm 28/12/2016
20 44/2016/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Thông Tư Lao động việc làm Hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù 28/12/2016
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-20 / 229 |