Đăng nhập


Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
   Thanh tra
   Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
   Dân tộc
   Tài chính - Kế hoạch
   Giáo dục và Đào tạo
   Kinh tế - Hạ tầng
   Văn hóa và Thông tin
   Y tế
   Tài nguyên và Môi trường
   Tư pháp
   Lao động, Thương binh và xã hội
   Nội vụ

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 12/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ Quyết định Văn hóa và Thông tin Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cờ Đỏ 20/04/2016
2 10/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ Quyết định Kinh tế - Hạ tầng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Cờ Đỏ 23/03/2016
3 09/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ Quyết định Y tế Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Cờ Đỏ 09/03/2016
4 08/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ Quyết định Lao động, Thương binh và xã hội Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cờ Đỏ 09/03/2016
5 07/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ Quyết định Giáo dục và Đào tạo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cờ Đỏ 01/03/2016
6 06/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ Quyết định Thanh tra Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Cờ Đỏ 01/03/2016
7 05/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ Quyết định Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cờ Đỏ 01/03/2016
8 04/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ Quyết định Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cờ Đỏ 26/01/2016
9 01/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ Quyết định Tư pháp Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Cờ Đỏ 07/01/2016
10 02/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ Quyết định Nội vụ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Cờ Đỏ 07/01/2016
  Trang: [1] Hiển thị 1-10 / 10 |
                                                                                                                                                                                                                                                       
Ủy Ban Nhân Dân huyện Cờ Đỏ
Địa chỉ: Ấp Thới Hòa - Thị trấn Cờ Đỏ - H. Cờ Đỏ - TP. Cần Thơ.
Điện thoại: 07103695324 Fax: 07103695322
Email codo@cantho.gov.vn