Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
   Cải cách hành chính
   Vấn đề khác
   Văn hóa xã hội
   Tài chính - Kế hoạch
   Tài nguyên và Môi trường
   Giáo dục và Đào tạo
   Nội chính
   Nội vụ
   Tư pháp

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 Số 01/2017/QĐ-UBND UBND quận Quyết định Vấn đề khác Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng 10/04/2017
2 Số 292/QĐ-UBND UBND quận Quyết định Cải cách hành chính Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 06/02/2017
3 Số 07/2016/QĐ-UBND UBND quận Quyết định Vấn đề khác Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế quận Cái Răng 03/11/2016
4 Số 30/2016/QĐ-UBND UBND thành phố Quyết định Tài chính - Kế hoạch Ban hành bảng giá tối thiểu đối với xe máy điện để áp dụng tính lệ phí trước bạ 05/10/2016
5 số 06/2016/QĐ-UBND UBND quận Quyết định Nội chính Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra quận Cái Răng 03/10/2016
6 Số 05/2016/QĐ-UBND UBND quận Quyết định Vấn đề khác Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND quận Cái Răng 26/09/2016
7 Số 2699/QĐ-UBND UBND thành phố Quyết định Cải cách hành chính Thành lập đường dây nóng của UBND thành phố và quy định tạm thời về quản lý, hoạt động đường dây nóng trong tiếp nhận, xử lý thông tin phản ảnh của doanh nghiệp và nhà đầu tư 23/08/2016
8 Số 19/2016/QĐ-UBND UBND thành phố Quyết định Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ 11/07/2016
9 Số 13/2016/QĐ-UBND UBND thành phố Quyết định Vấn đề khác Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính nhà nước 22/04/2016
10 Số 04/2016/QĐ-UBND UBND quận Quyết định Tài nguyên và Môi trường Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Cái Răng 22/04/2016
11 Số 1012/2016/QĐ-UBND UBND thành phố Quyết định Tài nguyên và Môi trường Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Cái Răng 13/04/2016
12 Số 03/2016/QĐ-UBND UBND quận Quyết định Văn hóa xã hội Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng 16/03/2016
13 Số 02/2016/QĐ-UBND UBND quận Quyết định Nội vụ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ quận Cái Răng 26/02/2016
14 Số 05/2016/QĐ-UBND UBND thành phố Quyết định Văn hóa xã hội Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa thể thao và Du lịch 24/02/2016
15 Số 01/2016/QĐ-UBND UBND thành phố Quyết định Vấn đề khác Quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ 01/02/2016
16 Số 01/2016/QĐ-UBND UBND quận Quyết định Tư pháp Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Tư pháp quận Cái Răng 07/01/2016
17 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND UBND thành phố Quyết định Vấn đề khác Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 18/09/2015
18 : 22/2014/QĐ-UBND UBND thành phố Quyết định Tài nguyên và Môi trường Quy định mức giá các loại đất định kỳ 05 năm (2015-2019) 26/12/2014
19 16/2014/QĐ-UBND UBND thành phố Quyết định Văn hóa xã hội Quan lý điểm truy cập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tư công cộng 14/11/2014
20 12/2014/QĐ-UBND UBND thành phố Quyết định null Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2013 của UBND thành phố Cần Thơ về ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận các danh hiệu trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 23/10/2014
  Trang: [1] [2] Hiển thị 1-20 / 30 |