Sở xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN VĂN BẢN PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM LIÊN HỆ


Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
    Khác
    Hạ tầng kỹ thuật đô thị
    Vật liệu xây dựng
    Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
   Chất lượng công trình XD
   Hoạt động xây dựng
   Khoa học công nghệ và Môi trường
   Kinh tế xây dựng
    Nhà ở và thị trường BĐS
    Kiến trúc - Quy hoạch
   Phát triển đô thị
   Thanh tra

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 1469/QĐ-TTg Thủ tướng Quyết định Vật liệu xây dựng Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 22/08/2014
2 05/VBHN-BXD Bộ Xây dựng Công văn Khác Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD ngày 21/08/2014 của Bộ Xây dựng quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long. 21/08/2014
3 04/VBHN-BXD Bộ Xây dựng Công văn Khác Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BXD ngày 21/08/2014 của Bộ Xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 78/2004/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ ĐBSCL. 21/08/2014
4 80/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khác Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải 06/08/2014
5 977/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Khác Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính công tác thẩm tra thiết kế xây dựng. 30/07/2014
6 976/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Nhà ở và thị trường BĐS Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 30/07/2014
7 10/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ 11/07/2014
8 09/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Chất lượng công trình XD Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/07//2014 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 10/07/2014
9 63/2014/NĐ-CP Thủ tướng Nghị định Kinh tế xây dựng Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 26/06/2014
10 50/2014/QH13 Quốc hội Luật Hoạt động xây dựng Luật Xây dựng 2014 18/06/2014
11 634/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Kinh tế xây dựng Quyết định số 634/QĐ-BXD ngày 09/06/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2013. 09/06/2014
12 43/NQ-CP Chính phủ Nghị Quyết Khác Về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh 06/06/2014
13 594/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Kinh tế xây dựng Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị. 30/05/2014
14 591/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Kinh tế xây dựng Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị. 30/05/2014
15 592/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Kinh tế xây dựng Quyết định về việc công bố Định mức dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị. 30/05/2014
16 593/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Kinh tế xây dựng Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị. 30/05/2014
17 590/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Kinh tế xây dựng Quyết định về việc Công bố định mức dự toán sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước. 30/05/2014
18 579/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Khác Quyết định số 579/QĐ-BXD ngày 27/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 27/05/2014
19 576/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Khác Quyết định số 576/QĐ-BXD ngày 26/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng. 26/05/2014
20 577/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Khác Quyết định số 577/QĐ-BXD ngày 26/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành giữa cơ quan nhà nước với nhau có liên quan đến tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng. 26/05/2014
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-20 / 338 |