Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN VĂN BẢN PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM SƠ ĐỒ SITE


Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
    Khác
    Hạ tầng kỹ thuật đô thị
    Vật liệu xây dựng
    Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
   Chất lượng công trình XD
   Hoạt động xây dựng
   Khoa học công nghệ và Môi trường
   Kinh tế xây dựng
    Nhà ở và thị trường BĐS
    Kiến trúc - Quy hoạch
   Phát triển đô thị
   Thanh tra

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 25/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Vật liệu xây dựng Thông tư số 25/2016/TT-BXD ngày 09/09/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu. 09/09/2016
2 24/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Hoạt động xây dựng Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng. 01/09/2016
3 832/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Nhà ở và thị trường BĐS Quyết định số 832/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 29/08/2016
4 837/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Khác Quyết định số 837/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 29/08/2016
5 838/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Hoạt động xây dựng Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 29/08/2016
6 836/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Khác Quyết định số 836/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 29/08/2016
7 835/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Quyết định số 835/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 29/08/2016
8 833/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Khác Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 29/08/2016
9 834/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Hạ tầng kỹ thuật đô thị Quyết định số 834/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 29/08/2016
10 62/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chất lượng công trình XD Nghị định Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. 01/07/2016
11 79/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nhà ở và thị trường BĐS Nghị định số 79/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ: Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản. 01/07/2016
12 22/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Khác Thông tư Bộ Xây dựng về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành. 01/07/2016
13 23/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Khác Thông tư số 23/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành. 01/07/2016
14 16/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Hoạt động xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng 30/06/2016
15 17/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Hoạt động xây dựng Thông tư hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. 30/06/2016
16 18/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Hoạt động xây dựng Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình. 30/06/2016
17 14/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Hoạt động xây dựng Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam. 30/06/2016
18 15/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Hoạt động xây dựng Thông tư về việc hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng. 30/06/2016
19 20/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. 30/06/2016
20 21/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. 30/06/2016
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-20 / 459 |