Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN VĂN BẢN PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM SƠ ĐỒ SITE


Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
    Khác
    Hạ tầng kỹ thuật đô thị
    Vật liệu xây dựng
    Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
   Chất lượng công trình XD
   Hoạt động xây dựng
   Khoa học công nghệ và Môi trường
   Kinh tế xây dựng
    Nhà ở và thị trường BĐS
    Kiến trúc - Quy hoạch
   Phát triển đô thị
   Thanh tra

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 117/QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Khác quyết định về việc tiếp công nhân định kỳ và phân công công chức tiếp công dân 08/08/2018
2 1042/QĐUBND UBND TP Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Quyết định bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư xây dựng khu đô thị mới và khu tái định cư... 04/06/2018
3 78/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy chuẩn - Tiêu chuẩn Nghị định số 78/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 16/05/2018
4 03/2018/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Thanh tra Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. 24/04/2018
5 539/QĐ-UBND UBND TP Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Quyết định Về việc phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng khu đô thị mới và khu tái định cư trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018-2020 02/03/2018
6 02/2018/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Khoa học công nghệ và Môi trường Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng 06/02/2018
7 06 /QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Khác Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Xây dựng 12/01/2018
8 01/2018/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Phát triển đô thị Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 của Bộ Xây dựng quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh 05/01/2018
9 14/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Khác Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị. 28/12/2017
10 15/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Quy chuẩn - Tiêu chuẩn Thông tư số 15/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả 28/12/2017
11 13/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Vật liệu xây dựng Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng. 08/12/2017
12 12/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kinh tế xây dựng Thông tư số 12/2017/TT-BXD ngày 30/11/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị 30/11/2017
13 139/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khác Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. 27/11/2017
14 160 /QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Khác Về việc phân công bổ sung nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Xây dựng 23/10/2017
15 11/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Chất lượng công trình XD Thông tư Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình 16/10/2017
16 10/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Khoa học công nghệ và Môi trường Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy 29/09/2017
17 81/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khác Nghị định số 81/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng 17/07/2017
18 09/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Vật liệu xây dựng Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 5/6/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung 05/06/2017
19 08/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Hạ tầng kỹ thuật đô thị Thông tư Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng 16/05/2017
20 07/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kinh tế xây dựng Thông tư số ngày 15/5/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt 15/05/2017
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-20 / 504 |