Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
   Khác
   Tôn giáo
   Văn thư - Lưu trữ
   Xây dựng Chính quyền địa phương
   Cải cách hành chính
   Tổng hợp
   Thi đua - Khen thưởng
   Thanh tra
   Công tác Thanh niên
   Đào tạo
   Tổ chức - Cán bộ, công chức

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 33/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thanh tra Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra 27/03/2015
2 05/2015/QĐ-UBND UBND Thành phố Cần Thơ Quyết định Tổ chức - Cán bộ, công chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ 02/02/2015
3 120/KH-UBND UBND Thành phố Cần Thơ Kế hoạch Cải cách hành chính về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2015 30/12/2014
4 121/KH-UBND UBND Thành phố Cần Thơ Kế hoạch Cải cách hành chính về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015 30/12/2014
5 119/KH-UBND UBND Thành phố Cần Thơ Kế hoạch Cải cách hành chính công tác cải cách hành chính năm 2015 30/12/2014
6 116/KH-UBND UBND Thành phố Cần Thơ Kế hoạch Đào tạo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015 26/12/2014
7 117/KH-UBND UBND Thành phố Cần Thơ Kế hoạch Xây dựng Chính quyền địa phương đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2015 26/12/2014
8 108/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tổ chức - Cán bộ, công chức về chính sách tinh giản biên chế 20/11/2014
9 15/2014/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Tổ chức - Cán bộ, công chức Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 31/10/2014
10 11/2014/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Tổ chức - Cán bộ, công chức Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính 09/10/2014
11 09/2014/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Văn thư - Lưu trữ Hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ 01/10/2014
12 01/2014/TTLT-BNV-BXD Bộ Nội vụ - Bộ Xây dựng Thông Tư Liên Tịch Văn thư - Lưu trữ hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử 21/08/2014
13 2592/UBND-VX UBND Thành phố Cần Thơ Công văn Thi đua - Khen thưởng về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước 02/06/2014
14 2592/UBND-VX UBND Thành phố Cần Thơ Công văn Văn thư - Lưu trữ v/v tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước 02/06/2014
15 283/VTLTNN-NVTW Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Công văn Văn thư - Lưu trữ về việc ban hành bản Hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính 19/05/2014
16 06/2014/TTLT-BXD-BNV Bộ Nội vụ Thông Tư Liên Tịch Tổ chức - Cán bộ, công chức Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng 14/05/2014
17 24/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tổ chức - Cán bộ, công chức Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 04/04/2014
18 02/2014/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Tổ chức - Cán bộ, công chức Quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn các ngạch công chức kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư 01/04/2014
19 383/SNV-VTLT Sở Nội vụ Công văn Văn thư - Lưu trữ về việc hướng dẫn quy trình và thực hiện chỉnh lý tài liệu hành chính 27/03/2014
20 18/KH-UBND UBND Thành phố Cần Thơ Kế hoạch Văn thư - Lưu trữ công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 11/03/2014
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Hiển thị 1-20 / 153 |