Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
   Khác
   Tôn giáo
   Văn thư - Lưu trữ
   Xây dựng Chính quyền địa phương
   Cải cách hành chính
   Biểu mẫu
   Tổng hợp
   Thi đua - Khen thưởng
   Thanh tra
   Công tác Thanh niên
   Đào tạo
   Tổ chức - Cán bộ, công chức
   ISO 9001:2008

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 06/2014/TTLT-BXD-BNV Bộ Nội vụ Thông Tư Liên Tịch Tổ chức - Cán bộ, công chức Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng 14/05/2014
2 24/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tổ chức - Cán bộ, công chức Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 04/04/2014
3 02/2014/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Tổ chức - Cán bộ, công chức Quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn các ngạch công chức kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư 01/04/2014
4 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH Bộ Nội vụ Thông Tư Liên Tịch Tổ chức - Cán bộ, công chức Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch 26/02/2014
5 01/2014/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Văn thư - Lưu trữ Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ 10/01/2014
6 20/2013/TTLT-BXD-BNV Bộ Nội vụ Thông Tư Liên Tịch Tổng hợp Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị 21/11/2013
7 163/2013/TTLT-BTC-BNV Bộ Nội vụ Thông Tư Liên Tịch Tổ chức - Cán bộ, công chức Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước 15/11/2013
8 09/2013/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Văn thư - Lưu trữ Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ 31/10/2013
9 05/2013/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Tổ chức - Cán bộ, công chức Hướng dẫn thực hiện nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức 25/06/2013
10 36/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tổ chức - Cán bộ, công chức Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức 22/04/2013
11 04/2013/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Văn thư - Lưu trữ Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan tổ chức 16/04/2013
12 100/KH-UBND UBND Thành phố Cần Thơ Kế hoạch Cải cách hành chính Công tác cải cách hành chính năm 2013 27/11/2012
13 15/CT-TTg Chính phủ Chỉ thị Tổng hợp Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước 22/05/2012
14 13/CT-TTg Chính phủ Chỉ thị Tổng hợp CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 – 2020 18/05/2012
15 34/2012/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tổng hợp Chế độ phụ cấp công vụ 15/04/2012
16 31/2012/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tổng hợp Quy định mức lương tối thiểu chung 12/04/2012
17 01/2012/CT-UBND UBND Thành phố Cần Thơ Chỉ thị Tổng hợp Về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức 05/01/2012
18 ISO/9001:2008 Sở Nội vụ Thông báo ISO 9001:2008 NIÊM YẾT THỦ TỤC VẬN HÀNH THEO HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 - TẠI SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ CẦN THƠ 01/01/2012
19 1964/QĐ-UBND UBND Thành phố Cần Thơ Quyết định Tổng hợp về việc phê duyệt số lượng, chỉ tiêu, ngành nghề thực hiện thu hút nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2011 - 2015 18/08/2011
20 1964/QĐ-UBND UBND Thành phố Cần Thơ Quyết định Tổng hợp V/v phê duyệt số lượng, chỉ tiêu, ngành nghề thực hiện thu hút nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2011 - 2015 18/08/2011
  Trang: [1] [2] Hiển thị 1-20 / 28 |