Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
   Khác
   Tôn giáo
   Văn thư - Lưu trữ
   Xây dựng Chính quyền địa phương
   Cải cách hành chính
   Biểu mẫu
   Tổng hợp
   Thi đua - Khen thưởng
   Thanh tra
   Công tác Thanh niên
   Đào tạo
   Tổ chức - Cán bộ, công chức
   ISO 9001:2008

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 06/2014/TTLT-BXD-BNV Bộ Nội vụ Thông Tư Liên Tịch Tổ chức - Cán bộ, công chức Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng 14/05/2014
2 24/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tổ chức - Cán bộ, công chức Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 04/04/2014
3 02/2014/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Tổ chức - Cán bộ, công chức Quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn các ngạch công chức kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư 01/04/2014
4 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH Bộ Nội vụ Thông Tư Liên Tịch Tổ chức - Cán bộ, công chức Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch 26/02/2014
5 01/2014/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Văn thư - Lưu trữ Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ 10/01/2014
6 20/2013/TTLT-BXD-BNV Bộ Nội vụ Thông Tư Liên Tịch Tổng hợp Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị 21/11/2013
7 163/2013/TTLT-BTC-BNV Bộ Nội vụ Thông Tư Liên Tịch Tổ chức - Cán bộ, công chức Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước 15/11/2013
8 150/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tổ chức - Cán bộ, công chức Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức 01/11/2013
9 09/2013/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Văn thư - Lưu trữ Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ 31/10/2013
10 02/2013/TTHN-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Tổ chức - Cán bộ, công chức Thông tư số 02/2013/TTHN-BNV ngày 3 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ 03/10/2013
11 08/2013/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Tổ chức - Cán bộ, công chức Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 31/07/2013
12 06/2013/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Tổ chức - Cán bộ, công chức Thông tư số 06/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 17/07/2013
13 05/2013/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Tổ chức - Cán bộ, công chức Hướng dẫn thực hiện nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức 25/06/2013
14 05/2013/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Tổ chức - Cán bộ, công chức Thông tư số 05/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức 25/06/2013
15 36/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tổ chức - Cán bộ, công chức Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức 22/04/2013
16 36/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tổ chức - Cán bộ, công chức Nghị định số 36/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức 22/04/2013
17 04/2013/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Văn thư - Lưu trữ Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan tổ chức 16/04/2013
18 29/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Xây dựng Chính quyền địa phương Nghị định số 29/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. 08/04/2013
19 17/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tổ chức - Cán bộ, công chức Nghị định số 17/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 19/02/2013
20 16/2012/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Tổ chức - Cán bộ, công chức Thông tư số 16/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 28/12/2012
  Trang: [1] [2] [3] [4] Hiển thị 1-20 / 69 |