Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
   Khác
   Tôn giáo
   Văn thư - Lưu trữ
   Xây dựng Chính quyền địa phương
   Cải cách hành chính
   Tổng hợp
   Thi đua - Khen thưởng
   Thanh tra
   Công tác Thanh niên
   Đào tạo
   Tổ chức - Cán bộ, công chức

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 10/KH-UBND UBND Thành phố Cần Thơ Kế hoạch Công tác Thanh niên Công tác thanh niên năm 2016 29/01/2016
2 41/NQ–HĐBCQG Hội đồng bầu cử quốc gia Nghị Quyết Xây dựng Chính quyền địa phương Quy định các mẫu văn bản trong công tác bầu cử; hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 29/01/2016
3 03/KH-UBND UBND Thành phố Cần Thơ Kế hoạch Công tác Thanh niên Tiếp tục triển khai, thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2016-2020 07/01/2016
4 139/KH-UBND UBND Thành phố Cần Thơ Kế hoạch Cải cách hành chính Công tác cải cách hành chính năm 2016 28/12/2015
5 33/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thanh tra Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra 27/03/2015
6 05/2015/QĐ-UBND UBND Thành phố Cần Thơ Quyết định Tổ chức - Cán bộ, công chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ 02/02/2015
7 120/KH-UBND UBND Thành phố Cần Thơ Kế hoạch Cải cách hành chính về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2015 30/12/2014
8 121/KH-UBND UBND Thành phố Cần Thơ Kế hoạch Cải cách hành chính về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015 30/12/2014
9 119/KH-UBND UBND Thành phố Cần Thơ Kế hoạch Cải cách hành chính công tác cải cách hành chính năm 2015 30/12/2014
10 116/KH-UBND UBND Thành phố Cần Thơ Kế hoạch Đào tạo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015 26/12/2014
11 117/KH-UBND UBND Thành phố Cần Thơ Kế hoạch Xây dựng Chính quyền địa phương đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2015 26/12/2014
12 108/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tổ chức - Cán bộ, công chức về chính sách tinh giản biên chế 20/11/2014
13 15/2014/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Tổ chức - Cán bộ, công chức Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 31/10/2014
14 11/2014/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Tổ chức - Cán bộ, công chức Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính 09/10/2014
15 09/2014/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Văn thư - Lưu trữ Hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ 01/10/2014
16 07/2014/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Thi đua - Khen thưởng Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chín phủ về Quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013. 29/08/2014
17 01/2014/TTLT-BNV-BXD Bộ Nội vụ - Bộ Xây dựng Thông Tư Liên Tịch Văn thư - Lưu trữ hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử 21/08/2014
18 65/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thi đua - Khen thưởng Quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013. 01/07/2014
19 2592/UBND-VX UBND Thành phố Cần Thơ Công văn Thi đua - Khen thưởng về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước 02/06/2014
20 2592/UBND-VX UBND Thành phố Cần Thơ Công văn Văn thư - Lưu trữ v/v tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước 02/06/2014
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-20 / 192 |