LIÊN KẾT WEBSITE 
Kỷ yếu
Kỷ yếu Thành tựu 10 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung Ương


Tải tập tin kỷ yếu:


- Phần 1

- Phần 2

- Phần 3

- Phần 4

- Phần 5