Văn bản pháp quy
VBPQ Mới ban hành
Chỉ thị
Quyết định
Theo vấn đề
Theo năm
Công báo TP Cần Thơ
 
Văn bản pháp quy mới ban hành

Năm ban hành:
Loại văn bản:
Nội dung:

 
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 37/2015/QĐ-UBND 29/12/2015 V/v Bổ sung Quyết định số 06/2014/QÐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí
2 36/2015/QĐ-UBND 25/12/2015 Quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố và cơ sở có sử dụng ngân sách Nhà nước
3 35/2015/QĐ-UBND 25/12/2015 V/v ban hành Quy định về tổ chức, quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ
4 34/2015/QĐ-UBND 24/12/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
5 33/2015/QĐ-UBND 16/12/2015 V/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các quan quan nhà nước
6 32/2015/QĐ-UBND 16/12/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải
7 31/2015/QĐ-UBND 16/12/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ
8 29/2015/QĐ-UBND 15/12/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ
9 30/2015/QĐ-UBND 14/12/2015 Ban hành Quy định ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế
10 28/2015/QĐ-UBND 23/10/2015 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-10 / 1728 |